Základná škola Veľká Ida
Beh zdravia – Deň srdca
Aktualizované: 20.11.2013
Beh zdravia – Deň srdca Žiaci špeciálnych tried sa zapojili do aktivity pri príležitosti Dň a srdca aktivitou, ktorá sa volala Beh zdravia. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci zo všetkých roč níkov z I. aj z II. stupň a. Toto bol už 3. roč ník Behu zdravia, ktorý pripravili pre žiako v vyuč ujúci špeciálnych tried pod vedením pána uč iteľa Zámboryho. Z každej triedy boli vybraní traja žiaci, ktorí mali prebehnúť urč enou trasou za urč itý č as a na dvoch kontrolných stanovištiach získať body, ktoré boli potrebné k dobehnutiu do cieľ a. Víťazmi sa stali najrýchlejší bežci, ktorí prebehli urč enú trasu v č o najkratšom č ase. Odmenení však boli všetci žiaci, ktorí sa zapojili do tejto aktivity, pretože behom zdravia prispeli k lepšej č innosti svojho srdieč ka. Všetci aktéri behu bol i označ ení logom podujatia – pekným srdieč kom. Žiaci mali radosť z tohto behu, svojich spolužiakov veselo povzbudzovali všetci sa už tešia sa na ďalšiu úč asť v budúcom roč níku. Svojou troškou prispeli aj žiaci 4. A, 2. C a 0. C, ktorí si tiež zabehali. Za to, že sa aj títo najmladší žiaci zapojili do tejto športovej akcie sa zaslúžili p. uč. Radvanová a p. uč. Horváth.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.