Základná škola Veľká Ida
Medzinárodný deň školských knižníc
Aktualizované: 08.12.2013
Medzinárodný d eň školských knižníc – 19. 11.2013 Dňa 19.11.2013 sa v našej škole pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorého dátum vo svetovom meradle spadá na 2 4 . október , uskutoč nilo zábavno - náuč no - oddychové popoludnie a to v najpríjemnejšej č asti školy – v knižnici p od názvom: ,,Knižnica - brána do života.“ .  V tento deň si žiaci I. a II. stupň a spolu s pani uč. Hribovou, p. uč. Černou, p. uč. Feliksovou a p. uč. Spišiakovou pripomenul i  rôznymi aktivitami nielen význam knižníc a kníh pre život č loveka, ale dozvedeli sa aj veľmi veľa zaujímavosti, o ktorých pred príchodom na toto č arovné stretnutie ani len netušili. Podujatie otvorila pani zástupkyň a Diškantová, ktorá bola s pani uč iteľkou Hribovou pasovaná za strážkyň u kníh. Súč asťou aktivít boli aj vlastné tvorivé dielne, v rámci ktorých mali žiaci možnosť preukázať nielen svoje výtvarné schopnosti pri kreslení svojej na j obľúbenejšej rozprávkovej postavič ky, ale aj svoje básnické schopnosti pri tvorbe vlastných liter árnych diel. V závere tohto krásneho popoludnia bol každý úč astník odmenený zelenou stužkou, č ím bol pasovaný za oddaného č itateľa kníh a priateľa knižnice. Celé toto popoludnie sa nieslo v znamení skvelej nálady , a preto veríme, že sa pri podobn ých aktivitách stretneme aj v budúcom škols kom roku.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.