Základná škola Veľká Ida
Olympiáda zo slovenského jazyka
Aktualizované: 22.11.2013
Olympiáda zo slovenského jazyka 28. októbra sa v školskej knižnici uskutoč nilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR. Cieľom tejto olympiády je rozvíjať komunikač né schopnosti žiakov v materinskom jazyku, ich tvorivosť a v neposle dnom rade prehĺbiť ich záujem o slovenský jazyk a literatúru. Súťaž zorganizovala PaedDr. Helena Hribová, ktorá bola aj predsedníč kou komisie, za pomoci Mgr. Márie Černej. Olympiády sa zúč astnilo 7 žiakov z VIII. A a IX. A triedy. Po vypracovaní testu nasledovala transformácia textu a ústny prejav na vopred vybranú tému. Víťazkou školského kola sa stala žiač ka IX. A triedy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.