Základná škola Veľká Ida
Otvorenie školského roka 2013/2014
Aktualizované: 20.11.2013
Otvo ren i e š k o l s k ého ro k a
2 0 13/ 201 4
Po krá sn y c h p zdniná c h priš ie l op ä ť   se pt e mbe r a   te n  
priná š a   vr a t do š kol y . Žiac i na š e j š kol y     sa   op ä ť     stre tli na  
š kolskom dvore     na     slá vnostnom
otvo
re   š kol ské ho     roka
2013/2014.
Me dzi
vzá c n y mi h osť a mi, ktorí ž ia kov priš li pozdra viť ,
bol MV D r. J úl ius B e lu
sc k, sta rosta   obc e ,
D r. L á szló Sza lay ,
rímsko
ka tolíc k y    a z obc e
,   ve lite ľ   V oje nsk ého útva ru vo
V e ľ ke j I de , ri a dite ľ   O
O   PZ  V e ľ   I da  a   iní.
Mg r. T e zia   Be ste rc iová , ri a di
 te ľ ka š kol y , v
slá vnostnom príhovore   privíta la    ite ľ ov, ž ia kov, a le   hla vne     na š ic h p rvá č  i kov a     za ž e la la     im  
v  novom  š kolskom roku  ve ľ a  úspe c hov.  
Po krá tkom kultúrn om prog ra m e   s pozdra vili na š i hostia   a   za ž e l a li na š e j š kole   ta k ý  
úspe š n ý   ro
k, a ko bol te n  pre dc dza júc i.            
A ko je     na     na š e j   š kole     pe knou   tra díc iou,   na jsta í     v y p re va dili   na š ic h   na jme íc h
spoluž ia kov, ž ia kov   prvé ho roč  ník a   do trie d.   D r ž íme   im pa lc e   a   t e
š íme   sa   na   nov ý   š kolsk ý  
rok 2013/2014
.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.