Základná škola Veľká Ida
Otvorenie školského roka 2013/2014
Aktualizované: 20.11.2013
Otvo ren i e š k o l s k ého ro k a
2 0 13/ 201 4
Po krá sn y c h p zdniná c h priš ie l op ä ť se pt e mbe r a te n
priná š a vr a t do š kol y . Žiac i na š e j š kol y sa op ä ť stre tli na
š kolskom dvore na slá vnostnom
otvo
re š kol ské ho roka
2013/2014.
Me dzi
vzá c n y mi h osť a mi, ktorí ž ia kov priš li pozdra viť ,
bol MV D r. J úl ius B e lu
sc k, sta rosta obc e ,
D r. L á szló Sza lay ,
rímsko
ka tolíc k y a z obc e
, ve lite ľ V oje nsk ého útva ru vo
V e ľ ke j I de , ri a dite ľ O
O PZ V e ľ I da a iní.
Mg r. T e zia Be ste rc iová , ri a di
te ľ ka š kol y , v
slá vnostnom príhovore privíta la ite ľ ov, ž ia kov, a le hla vne na š ic h p rvá č i kov a za ž e la la im
v novom š kolskom roku ve ľ a úspe c hov.
Po krá tkom kultúrn om prog ra m e s pozdra vili na š i hostia a za ž e l a li na š e j š kole ta k ý
úspe š n ý ro
k, a ko bol te n pre dc dza júc i.
A ko je na na š e j š kole pe knou tra díc iou, na jsta í v y p re va dili na š ic h na jme íc h
spoluž ia kov, ž ia kov prvé ho roč ník a do trie d. D r ž íme im pa lc e a t e
š íme sa na nov ý š kolsk ý
rok 2013/2014
.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.