Základná škola Veľká Ida
Posedenie pre dochodcov
Aktualizované: 13.03.2014
Posedenie pre dôchodcov Pomaly sa to už stáva tradíciou, že raz do roka sa pred Vianocami stretávajú naši dôchodcovia v priestoroch školskej jedálne našej základnej školy. Spája ich predvianoč né posedenie, ktoré organizuje starosta obce, MVDr. Július Beluscsák v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom. Ani záver roku 2013 nebol iný. 29. 11. 2013 dôchodcov, ktorí pozvanie prijali, č akali slávnostne vyzdobené vianoč né stromč eky, darč ek v podobe kultúrneho programu. Ten  zabezpeč ili  šik ovní žiaci našej školy, ktorí si pripravili jedineč né vystúpenie pre svojich starých a prastarých rodič ov. Nedá nám nespomenúť dobrá atmosféra, ktorá tu panovala poč as celej akcie, chutné jedlo, ktoré pripravili naše pani kuchárky a spoloč nosť rovesníkov , ktorá našim starkým asi najviac chýba. A tak mnohí okrem pýchy na vnúč atká potešila spoloč nosť, s ktorou si mohli zaspomínať na č asy dávno minulé.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.