Základná škola Veľká Ida
Štátny tajomník Ministerstva školstva SR
Aktualizované: 25.03.2014
Štátny tajomník Ministerstva školstva SR na návšteve v Základnej škole vo Veľkej Ide Základnú   školu   Veľká   Ida   v   piatok,   24.   01.   2014,   navštívil   štátny   tajomník Ministerstva   školstva,   vedy,   výskumu   a   športu   Slovenskej   republiky      Ing.   Štefan Chudoba,   PhD.,   ktorého   sprevádzali   zástupcovia   z   oddelenia   škôl   s   vyučovacím   jazykom národnostných   menšín   a   rómskych   komunít   MŠVVaŠ   SR,   medzi   nimi   aj   vedúci   oddelenia Mgr. Ján Jaraba. Štátny   tajomník   sa   spolu   so   zástupcami   Ministerstva   školstva   zaujímali   o spoluprácu    Základnej    školy    Veľká    Ida    a    občianskeho    združenia    ETP    Slovensko, informovali    sa    predovšetkým    o    vzdelávaní    detí    pomocou    metódy    Feuersteinovho inštrumentálneho    obohacovania    (FIE),    ktorá    pomáha    rozvíjať    vrodený    kognitívny potenciál   a   komunikačné   schopnosti   detí   a   prispieva   k   celkovému   zlepšeniu   ich školských výkonov. Neskôr   sa   zástupcovia   MŠVVaŠ   SR   nakrátko   zastavili   v   triede   nultého   ročníka, kde   sa   deti   zapojené   do   projektu   Učme   sa   učiť   sa   vzdelávajú   pomocou   FIE,   aby   videli, ako   metóda   funguje   v   praxi.   Túto   metódu   mu   predviedli   naši   učiteľa   nultého   ročníka   a špeciálna   pedagogička,   ktorá   sa   týmto   žiakom   venuje   popoludňajších   hodinách   v     školskom   klube.   Štátny   tajomník,   pán   Ing.   Štefan   Chudoba,   PhD.,   si   hneď   po   vstupe   do triedy   sadol   k   deťom   do   lavice   a   keď   videl,   čo   všetko   ovládajú   a   ako   pohotovo reagujú, za ich šikovnosť ich pochválil. 
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.