Základná škola Veľká Ida
Účelové cvičenie – Ochrana človeka a zdravia
Aktualizované: 20.11.2013
Úč elové cvič enie – Ochrana č loveka a zdravia Úč elové cvič enie sa konalo v dňoch 3. a 4. októbra 2013. Vo štvrtok sa uskutoč nila teoretická č asť podľa vopred pripraveného plánu, kde sa prebrali jednotlivé témy: • Riešenie mimoriadnych situácií, • Výchova k bezpečnému správaniu, • Pohyb a pobyt v prírode, • Zdravotná príprava, • Dopravná výchova. V piatok ráno nasledoval peší presun do parku a do kasární, kde sme cestou na letisko absolvovali ukážku poskytnutia prvej pomoci a topografický výcvik či letecký poplach.     Žiaci mali možnosť si prakticky  precvič iť poskytnutie prvej pomoci a pozrieť si ukážky  vojenskej  techniky vo  VÚ  Veľká Ida. Za to, že nám vojaci sprístupnili areál vojenských kasárn í , im patrí naša vďaka. Veľká vďaka patrí aj uč iteľom, ktorí toto zaujímavé podujatie mali na starosti – najmä p. uč. Strýčkovi a p. uč . Černej.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.