Základná škola Veľká Ida
Vyhodnotenie športových aktivít
Aktualizované: 08.12.2013
Vyhodnotenie športových aktivít - ,,Cho ď si zašportovať, nie zadrogovať “ Dňa 20. 11. 2013 sa v telocvič ni našej ZŠ uskutoč nilo športové dopoludnie p ri príležitosti Európskeho týždň a boja proti drogám pod názvom: ,,Choď si zašportovať, nie zadrogovať “.  Žiaci mali za úlohu prekonať prekážky na prekážkovej dráhe. Bola to pre nich neč akaná zmena oproti bežnému dňu, aký prežívajú v škole. Akciu zorganizovali uč itelia telesnej výchovy – p. uč. G ö tzová a p. uč Strýčko. Všetci sa tešíme na podobnú akciu v novom školskom roku . O deň neskôr, 21. 11. 2013 toto podujatie zorganizovali aj uč itelia špeciálnych tried pre svojich žiakov. A tak si žiaci mohli vyskúšať svoje sily a presvedč iť sa o tom, že šport pre č loveka znamená nielen zdravie, ale prináša so sebou veľa zábavy a nových kamarátov.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.