Základná škola Veľká Ida
Výjazdové zasadnutie MZ a PK
Aktualizované: 22.11.2013
Výjazdové zasadnutie MZ a PK Deň pred jesennými prázdninami – 29. Októbra sme si zorganizovali netradič né zasadnutie MZ a PK. Celý uč iteľský kolektív sme sa vybrali do Jasova. Za odborného výkladu sme si pozreli premonštrátsky kláštor s kostolom sv. Jána Krstiteľa a veľkolepú kláštorn ú knižnicu, ktorá na nás svojimi zbierkami urobila najhlbší dojem. Po krátkej prechádzke parkom sme pokrač ovali do Medzeva. Tam sme si pozreli hvezdáreň a planetárium. V aule hvezdárne potom vedúci MZ a PK otvorili a viedli zasadnutia, na ktorých sme sa ve novali rozvíjaniu kľúč ových kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch. Po skonč ení rokovania sme sa zhodli na tom, že tento deň bol spojením príjemného s užitoč ným a spokojní sme odchádzali na jesenné prázdniny.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.