Základná škola Veľká Ida
Európsky deň jazykov
Aktualizované: 01.03.2015
Európsky deň jazykov Dň a 26. septembra 2014 sa v školskej knižnici uskutoč nilo náuč no – zábavné popoludnie pri príležitosti Európskeho dň a jazykov, ktoré pre žiakov pripravila p. uč. Timárová a p. uč. Černá. Zač iatok tohto popoludnia otvorila nielen krásna hymna Európskej únie, ale hlavne p. zástupkyň a Ľ. Diškantová a p. uč. Hribová. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa nielen zaujímavé informácie o európskych jazykoch, ale aj vypoč uť si ich formou zvukových záznamov a nauč iť sa niekoľko zaujímavých slovíč ok z nich. Súč asťou tohto zaujímavého popoludnia bolo aj preopakovať si vedomosti z  geograf  ie  ,  a to formou priraďovania vlajok k slepej mape Európy, pri ktorej si žiaci poriadne potrápili svoje hlavič ky. V závere tohto stretnutia si pani uč iteľky spolu so žiakmi potrápili svoje jazýč ky na zaujímavých slovenských jazykolamoch. Celé popoludnie sa nieslo v znamení vynikajúcej nálady, pohody a zábavy a pevne veríme, že sa pri podobnej akcii stretneme ešte vo väč šom poč te aj v budúcom školskom roku. . Mgr. Mária Čern á
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.