Základná škola Veľká Ida
Školské kolo geografickej olympiády
Aktualizované: 25.01.2015
Školské kolo geografickej olympiády Dňa 10.12.2014 sa na našej škole uskutoč nilo školské kolo GO. Žiaci 5. – 9. roč níka sa stretli v školskej knižnici. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov, z nich máme 13 úspešných riešiteľov. Cieľom geografick ej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. V školskom kole súťažiaci vypracujú v prvej č asti súťaže test písomnej č asti zložený z monotematickej č asti bez atlasu, teoretickej č asti bez atlasu a z p oznatkov o miestnej krajine. V druhej č asti riešia súťažiaci praktickú č asť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom a mapou a na orientáciu s použitím pomôcok.  Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých kategóriách stáva ten žiak, ktorý dosiahne v školskom kole minimálne 55 bodov. Umiestnenia v kategóriách: 5. roč ník 1. Kristián Szabó 86 b. 2. Ema Sokáč ová 82 b. 3. Lenka Škulková 77 b. 6. - 7. roč ník 1 . Frederika Györgyová  59 b. 2. Michaela Štrompová   55 b. 8. - 9. roč ník 1. Erika Urbánová 89 b. 2. Lívia Kövešdiová 83 b. 3. Diana Molitorisová 78 b.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.