Základná škola Veľká Ida
Lyžiarsky výcvik
Aktualizované: 01.03.2015
Lyžiarsky výcvik V dňoch 18. - 23.1 2015 sa uskutoč nil lyžiarsky výcvik organizovaný OÚ Veľká Ida a ZŠ Veľká Ida pre žiakov ZŠ družobnej obce Balatonszentgyörgy (Maďarsko) a žiakov ZŠ Veľká Ida. Z partnerskej obce sa lyžiarskeho výcviku zúč astnilo 21 žiakov , z našej školy sa výcviku zúč astnili žiaci z V. A a VIII. A triedy. Miestom konania lyžiarskeho výcviku bolo lyžiarske stredisko „ Bač ova roveň “ vo Vyšnej Boci. Ubytovanie a strava bola zabezp eč ená v penzióne „ Boca“ v centre obce Vyšná Boca. Plánovaný priebeh lyžiarskeho výcviku bol dodržaný, ciele výcviku boli naplnené. Úč astníci sa nauč ili základom lyžovania a následne sa v nich zdokonaľovali. Okrem lyžiarskeho strediska Bač ova roveň si žiac i boli zalyžovať aj na Čertovici. Všetkým zúč astnený m sa na lyžovač ke páč ilo a už sa tešia na ďalší lyžiarsky výcvik na budúci rok. No a partnerská obec v Maďarsku na oplátku pripravuje pre našich žiakov poč as letných prázdnin týždenný pobyt na Balatone .
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.