Základná škola Veľká Ida
Návšteva divadla
Aktualizované: 01.03.2015
Návšteva divadla O tom, že máme radi kultúrne podujatia, svedč í fakt, že tak ako po iné roky aj tentoraz sme sa vybrali do divadla, tentoraz v Spišskej Novej Vsi. Spišské divadlo je divadlom s vyše 40 - roč nou históriou, ktoré pod týmto názvom pôsobí od roku 1992 v budove Reduty. Vzniklo v roku 1992, no história profesionálneho divadla na Spiši má dlhodobejšiu tradíciu. Dň a 1. 1. 1957 sa vyč lenil z Dedinského divadla  Bratislava tzv. druhý súbor a zač al pôsobiť pod názvom Štátna zájazdová scéna, súbor Spišská Nová Ves. Voľbu sídla v Spišskej Novej Vsi ovplyvnili dlhoroč né divadelné tradície mesta a existencia vlastnej divadelnej budovy Reduty. K prvému osamostatneniu sú boru došlo 1.5.1959, keď vzniklo Krajové divadlo v Spišskej Novej Vsi. Návštevu divadelného predstavenia zorganizoval p. uč. Tužinský. Spolu s ním sa 21. novembra do divadla vybral i aj žia ci VI. A  - IX. A triedy , dokopy 28 žiakov . Tých spolu s pánom u č iteľom sprevádzali pani riaditeľka Besterciová a pani uč iteľka Hribová. Predstavenie bolo pre nás pekným kultúrnym zážitkom. Okrem  zážitku z predstavenia sme si zopakovali lekciu slušného správania  – do divadla sme sa pekne vyobliekali, aby sme dokázali, že to nie je každodenná záležitosť. A keď sme mali možnosť po predstavení prejsť sa po meste , aby sme sa obč erstvili, krajší deň sme si nemohli predstaviť. Ďalš ie školské „ dobrodružstvo“ stálo za to.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.