Základná škola Veľká Ida
Týždeň boja proti drogám
Aktualizované: 16.03.2015
Európsky týždeň boja proti drogám Aj v tomto školskom roku sme pre žiakov školy pripravili Európsky týždeň boja proti drogám, ktorý prebiehal v dňoch od 24. 11. 2014 do 28. 11. 2014 . V tomto týždni prebehlo veľa zaujímavých aktivít, ktorými sme sa snažili usmerňovať naše deti proti drogám a drogovej závislosti. Naši učitelia a asistenti sa s deťmi v tomto týždni zamerali na diskusie k tejto téme a snažili sa ich usmerniť k zdravému životnému štýlu. Hlavnou zbraňou proti drogám je šport. Preto sme i v našej telocvični celý týždeň realizovali športové súťaže beh, skok, šplh, hod loptou na kôš a pod. Do športových súťaží sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa ZŠ a ŠT. V rámci tohto týždňa sa uskutočnila beseda, ktorú si pre žiakov pripravil pán  riaditeľ Policajného zboru vo  Veľkej Ide, ktorá sa týkala témy „Prevencia záškoláctva, šikanovania a drogových závislostí“. Diskutoval so žiakmi o kriminalite mladistvých, o sociálno – patologických javoch a ich príčinách i následkoch a o šikanovaní . Čo sme ešte uskutočnili ? Reklamnú kampaň - STOP DROGÁM pre 2. 9. roč. žiaci kreslili, maľovali a lepili obrázky na kartónové škatule. Žiaci 0. – 1. roč. farbili maľovanku Zdravie Rómov. „Nefajči cigaretu, fúkaj Bublifuk“ – pripravili sme našim najmladším žiakom zábavnú aktivitu: fúkanie bublifukov. Žiaci mali za úlohu pripraviť protidrogové odznaky na športové súťaže. Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ tvorili literárne práce s protidrogovou tematikou. V knižnici našej školy sme pripravili pre žiakov 2. stupňa zábavné popoludnie s protidrogovou tematikou. Pripravili sme prezentáciu, kvíz, dotazník, žiaci skladali pexesá a kreslili. Pomocou dotazníkov sme uskutočnili prieskum, ktorý zisťoval do akej miery majú žiaci 2. stupňa osobné skúsenosti s alkoholom a tabakovými výrobkami, v akom veku sa s týmito drogami po prvýkrát stretli, či ich rodičia „podporujú“ alebo im ich užívanie striktne zakazujú, zisťoval mieru vedomostí žiakov o danej problematike. Dotazník obsahoval 15 otázok, 7 z oblasti užívania alkoholických nápojov a 8 z oblasti fajčenia tabakových výrobkov. Uskutočnili sme protidrogovú hliadku v problematických triedach. Našim žiakom sme sa snažili celý týždeň priblížiť zdravý životný štýl a viedli sme ich k správnemu rozhodnutiu, aby v živote neprepadli závislostiam a dokázali v správnej chvíli použiť slovo NIE!
     
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.