Základná škola Veľká Ida
Týždeň boja proti drogám
Aktualizované: 16.03.2015
Európsky týždeň boja proti drogám Aj   v tomto      školskom   roku   sme   pre   žiakov   školy   pripravili   Európsky   týždeň   boja proti   drogám,   ktorý   prebiehal      v dňoch   od   24.   11.   2014   do   28.   11.   2014 .   V      tomto týždni   prebehlo   veľa   zaujímavých   aktivít,   ktorými   sme   sa   snažili   usmerňovať      naše   deti proti   drogám   a   drogovej   závislosti.   Naši   učitelia   a   asistenti   sa   s   deťmi   v   tomto   týždni zamerali na diskusie k tejto téme a snažili sa ich usmerniť k zdravému životnému štýlu. Hlavnou   zbraňou   proti   drogám   je   šport.   Preto   sme   i   v   našej   telocvični   celý   týždeň      realizovali      športové   súťaže   –   beh,   skok, šplh,  hod loptou na kôš a pod. Do športových súťaží sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa ZŠ a ŠT. V   rámci   tohto   týždňa      sa   uskutočnila    beseda,   ktorú   si   pre   žiakov   pripravil   pán    riaditeľ      Policajného   zboru   vo    Veľkej Ide,   ktorá   sa   týkala   témy   „Prevencia   záškoláctva,   šikanovania   a   drogových   závislostí“.    Diskutoval   so   žiakmi   o   kriminalite mladistvých, o sociálno – patologických javoch a ich príčinách i následkoch a o šikanovaní . Čo sme ešte uskutočnili ? Reklamnú   kampaň      -      STOP   DROGÁM    –   pre   2.   –   9.   roč.   ZŠ   –   žiaci   kreslili,   maľovali   a   lepili   obrázky   na   kartónové škatule. Žiaci 0. – 1. roč.  farbili maľovanku Zdravie Rómov. „Nefajči cigaretu,  fúkaj Bublifuk“  – pripravili sme našim najmladším žiakom zábavnú aktivitu: fúkanie bublifukov.                              Žiaci mali za úlohu pripraviť protidrogové odznaky na športové súťaže. Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ tvorili literárne práce s protidrogovou tematikou. V knižnici   našej   školy   sme   pripravili   pre   žiakov   2.   stupňa   ZŠ   zábavné   popoludnie   s protidrogovou   tematikou. Pripravili   sme   prezentáciu,   kvíz,   dotazník,   žiaci   skladali   pexesá   a kreslili.      Pomocou   dotazníkov   sme   uskutočnili prieskum,    ktorý    zisťoval    do    akej    miery    majú    žiaci    2.    stupňa        osobné    skúsenosti    s alkoholom    a tabakovými výrobkami,   v akom   veku   sa   s týmito   drogami   po   prvýkrát   stretli,   či   ich   rodičia   „podporujú“   alebo   im   ich   užívanie striktne    zakazujú,    zisťoval    mieru    vedomostí    žiakov    o danej    problematike.    Dotazník    obsahoval    15    otázok,        7 z oblasti užívania alkoholických nápojov a 8 z oblasti fajčenia tabakových výrobkov. Uskutočnili sme protidrogovú hliadku v problematických triedach.               Našim   žiakom   sme   sa   snažili   celý   týždeň   priblížiť   zdravý   životný   štýl   a   viedli   sme   ich   k   správnemu   rozhodnutiu,   aby   v   živote neprepadli závislostiam a dokázali v správnej chvíli použiť slovo NIE!
     
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.