Základná škola Veľká Ida
Vianočná akadémia
Aktualizované: 01.03.2015
Vianoč ná akadémia Najkrajšími sviatkami roka sú pre všetkých nás Vianoce. Sviatky plné č ara, lásky a porozumenia. Tieto myšlienky sa prelínali ďalšou našou tradič nou akciou , ktorou vyvrcholil r ok 2014. V stredu 17. decembra žiaci našej školy pripravili pod vedením svojich pedagógov pre svojich najbližších vianoč nú akadémiu. Všetci pozvaní sa stretli v slávnostne vyzdobenej školskej jedálni, ktorú zdobili vianoč né stromč eky, girlandy a slávnostnú atmosféru dotváralo mihotavé svetlo sviec.   Keďže aj m udrci z Východu pred mnohými rokmi prišli Ježišk a privítať a priniesli mu dary, aj žiaci našej školy  Jež iška privítali a ako dar mu v tento deň priniesli množstvo krásnych piesní, básnič iek, scénok a kolied, ktoré s nimi pripravovali triedni uč itelia a ktoré si s veľkou radosťou a nadšením vypoč uli aj ich rodič ia a starí rodič ia. To, že Vianoce sú pre nás všetkých jedným z najkrajších sviatkov v roku, nep ochybuje nikto z nás. Preto by sme nemali zabudnúť ani na našich najbližších a n a všetko, č o pre nás urobili a stále robia. Svojou lásk ou by sme mali obdariť všetkých, a t ak  ich môžeme potešiť a  Vianoce si pripomenúť nielen poč as najbližších dní, ale ka ždý deň . Hodnotný kultúrny program bol výsledkom nároč nej prípravy, ukázal talent mnohých detí, silu kolektívu, radosť zo spoloč nej práce . Dúfame, že nielen dojemné scény, ale celý sviatoč ný program ostane v našich srdciach a pri spomienke na toto všetko sa nám rozžiaria oč i s úsmevom na tvári . Z áver tvorila neodmysliteľná Tichá noc, po ktorej sa všetci návštevníci plní blaženosti rozišli do svojich domovov v oč akávaní najkrajších sviatkov roka.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.