Základná škola Veľká Ida
Výchovný koncert Doprava, doľava
Aktualizované: 24.05.2015
Výchovný koncert Dňa 12. 5. 2015 medzi žiakov našej školy zavítali Jaro Gažo a Radko Pažej zo združenia Škola života a pripravili pre nás výchovný koncert, ktorý pozostával z dvoch častí. Prvá časť bola zameraná na dopravnú výchovu a bola venovaná žiakom I. stupňa. Názov koncertu bol tematický - Doprava, doľava. Počas koncertu si žiaci hravou a zároveň náučnou formou precvičili pravidlá cestnej premávky,  ľavo - pravú orientáciu, ako prechádzať cez cestu, svetelné signály, využívanie reflexných prvkov či dopravné značky.  Koncert bol spracovaný vtipnou formou, kde hovorené slovo a veselé autorské skladby dopĺňali aj hrané scénky s ukážkami dopravných značiek a praktických dopravných situácií, do ktorých boli priamo zapájané aj deti. Nechýbala ani doplňujúca obrazová videoprojekcia premietaná na plátno. Na záver koncertu si deti spoločne zatancovali a zaspievali.   Veríme, že aj tento koncert prispel k bezpečnému správaniu sa detí na cestách. Druhá časť koncertu bola venovaná starším žiakom. Tentoraz bol motivačný koncert Čo je veľa, to je veľa venovaný medziľudským vzťahom, šikane, intolerancii. Program bol zameraný na základné práva - na bezpečnosť v škole, na život bez bolesti, ponižovania a strachu. Jedinou možnosťou, ako efektívne čeliť šikanovaniu, je otvorene si priznať jeho existenciu a riešiť situácie, ktorým žiaci musia čeliť. Na koncerte boli žiaci veku primeraným spôsobom motivované k tolerancii a vzájomnej úcte. Hlavná myšlienka vystúpenia znela:“ Všetko, čo urobíme, deväťkrát obehne zemeguľu a potom sa nám to vráti späť.“ Veríme, že v deťoch bude pretrvávať ešte dlho. Okrem toho koncert bol podfarbený chytľavými pesničkami a videoprojekciou. Na záver ako bonus zaznela pieseň Lipová lyžka z muzikálu Na skle maľované, lebo jeden z protagonistov koncertu Jaro Gažo je predstaviteľom Jánošíka.. Na záver iba dodajme, že malým aj veľkým sa koncert páčil a dúfame, že sa s účinkujúcimi  stretneme aj na iných koncertoch.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.