Základná škola Veľká Ida
Výchovný koncert Doprava, doľava
Aktualizované: 24.05.2015
Výchovný koncert Dňa   12.   5.   2015    medzi   žiakov   našej   školy   zavítali      Jaro   Gažo   a Radko   Pažej   zo združenia   Škola   života    a pripravili   pre   nás      výchovný   koncert,   ktorý   pozostával   z dvoch častí.         Prvá   časť   bola   zameraná   na   dopravnú   výchovu      a bola   venovaná   žiakom   I.   stupňa. Názov koncertu bol tematický - Doprava, doľava.    Počas   koncertu   si   žiaci   hravou a   zároveň   náučnou   formou      precvičili   pravidlá   cestnej premávky,    ľavo   -   pravú   orientáciu, ako   prechádzať   cez   cestu,   svetelné   signály,   využívanie reflexných    prvkov    či    dopravné    značky.     Koncert    bol    spracovaný    vtipnou    formou,    kde hovorené   slovo   a   veselé   autorské   skladby   dopĺňali   aj   hrané   scénky   s   ukážkami   dopravných značiek   a   praktických   dopravných   situácií,   do   ktorých   boli   priamo   zapájané   aj   deti.   Nechýbala ani    doplňujúca    obrazová    videoprojekcia    premietaná    na    plátno. Na    záver    koncertu    si    deti spoločne   zatancovali   a   zaspievali.   Veríme,   že   aj   tento   koncert   prispel   k   bezpečnému   správaniu sa detí na cestách. Druhá   časť   koncertu   bola   venovaná   starším   žiakom.   Tentoraz   bol   motivačný   koncert Čo   je   veľa,   to   je   veľa    venovaný      medziľudským   vzťahom,   šikane,   intolerancii.   Program   bol zameraný   na   základné   práva   -   na   bezpečnosť   v   škole,   na   život   bez   bolesti,   ponižovania   a strachu.   Jedinou   možnosťou,   ako   efektívne   čeliť   šikanovaniu,   je   otvorene   si   priznať   jeho existenciu   a   riešiť   situácie,   ktorým   žiaci   musia   čeliť.   Na   koncerte   boli   žiaci   veku   primeraným spôsobom   motivované   k tolerancii   a vzájomnej   úcte.      Hlavná   myšlienka   vystúpenia   znela:“ Všetko,   čo   urobíme,   deväťkrát   obehne   zemeguľu   a potom   sa   nám   to   vráti   späť.“    Veríme, že   v deťoch   bude   pretrvávať   ešte   dlho.      Okrem   toho   koncert   bol   podfarbený   chytľavými pesničkami   a videoprojekciou.      Na   záver   ako   bonus   zaznela   pieseň   Lipová   lyžka    z muzikálu Na   skle   maľované,   lebo   jeden   z protagonistov      koncertu   –   Jaro   Gažo      je   predstaviteľom Jánošíka..   Na    záver    iba    dodajme,    že    malým    aj    veľkým    sa    koncert    páčil        a dúfame,    že    sa s účinkujúcimi  stretneme aj na iných  koncertoch. 
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.