Základná škola Veľká Ida
Výjazdové zasadnutie MZ a PK
Aktualizované: 01.03.2015
Výjazdové zasadnutie MZ a PK Deň pred predĺženým sviatoč ným víkendom – 14. novembra sme si zorganizovali netradič né zasadnutie MZ a PK. Celý uč iteľský kolektív sme sa vybrali do Košíc, kde sme si pozreli nielen historické jadro mesta, ale zavítali sme do košických múzeí. Navštívili sme Východoslovenské múzeum, v ktorom sme si pozreli košický zlatý poklad a prírodovedeckú expozíciu, Východoslovenskú galériu i Katovu baštu. Odborn ý výklad nám oprášil vedomosti , ale za ten č as, ktorý sme v múzeách neboli, mnohé zbierky boli zrenovované, doplnené, takže bolo č o obdivovať. Oduševnení Košič ania položili v roku 1872 základy inštitúcie, dnešného Východoslovenského múzea, ktorá sa star  á o uchovávanie a prezentovanie pamiatok minulosti . Po skonč ení prehliadky sme sa zhodli na tom, že tento deň bol spojením príjemného s užitoč n ým a spokojní sme odchádzali za jesenným oddychom.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.