Základná škola Veľká Ida
Deň zdravej výživy
Aktualizované: 09.11.2015
Výchova k manželstvu a rodičovstvu Koncom      októbra      sa      na      našej      škola uskutočnili   besedy   so   žiakmi   8.   a 9.   ročníka   na   tému Keď   tradície   bolia:   V   mene   rodinnej   cti   -   vražda, kameňovanie    pre    mravnosť    národa,    obriezka alebo   kto   je   tu   pánom.   Hlavným   zámerom   týchto besied   bolo   pochopiť   a uvedomiť   si   rozdiely   medzi rodom       a pohlavím,       vyhýbať       sa       rodovým stereotypom. V    každodennom    kontakte    s    druhými    ľuďmi    sa    vo    väčšine    prípadov    orientujeme prevažne   podľa   iných   než   biologických   znakov      pri   rozoznávaní   žien   a   mužov   (zameriavame sa   na   odev,   účes,   celkový   vzhľad,   spôsob   chôdze,   reči   a   podobne).   Rozhodujúcimi   faktormi pri   tomto   delení   na   ženy   a   mužov   je   teda   rod,   a   nie   pohlavie.   Z tohto   chápania   muža   a ženy potom môžu vznikať rodové stereotypy. Rodové    stereotypy    ovplyvňujú    nás    všetky    a    všetkých.    Často    nevedome    niekoho obmedzujeme   alebo   zosmiešňujeme,   pretože   jej   alebo   jeho   predstavy   o   svojom   živote   sa nezhodujú s predsudkami, ktoré v sebe stále máme. Rodové    stereotypy,    rovnako    ako    stereotypy    súvisiace    s    rasou,    môžu    byť    veľmi nebezpečné,    zneužité    proti    konkrétnym    ľuďom.    Aj    preto    ich    medzinárodné    spoločenstvo (OSN)   odmieta,   napríklad   v   Dohovore   o   odstránení   všetkých   foriem   diskriminácie   žien,   ktorý má   aj   u   nás   platnosť   zákona.   Hneď   v   dvoch   článkoch   sa   všetky   vlády   zaviazali   rodové stereotypy    odstraňovať.    To    znamená    otvárať    väčšie    možnosti    pre    všetky    ženy    a mužov, dievčatá   a chlapcov,   ktoré      sú   rovnoprávne   a   rovnocenné   ľudské   bytosti.   Podobností   medzi ženami a mužmi je oveľa viac než rozdielov. Beseda   bola   doplnená   prezentáciou,   kde   mohli   žiaci   vidieť   a živo   si   predstaviť,   kam   môže    zájsť    diskriminácia.    Žiakov    zaujali    informácie    o rodovej    diskriminácii    v Afrike a v arabských krajinách, kde ani v súčasnosti neplatia zákony rovnako pre všetkých. Besedu pripravila koordinátorka VMaR Mgr. Gabriela Gallayová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.