Základná škola Veľká Ida
Týždeň zdravej výživy
Aktualizované: 06.11.2018
Svetový   deň   výživy   sa   oslavuje   každý   rok   16.   októbra   na   pamiatku   založenia   Organizácie   pre   výživu   a poľnohospodárstvo    Spojených    národov    (FAO,    1945).    Tento    deň    si    kladie    za    cieľ    zvýšiť    povedomie verejnosti   o   situácii   vo   svete   v   oblasti   výživy   a   povzbudiť   ľudí   na   celom   svete,   aby   prijali   opatrenia   aj   proti hladu. Aj   naša   škola   si   tento   deň   pripomenula   v   rámci   tematického   ,,Týždňa   zdravej   výživy“,   ktorý   sa   uskutočnil   od   15.   do   19.   októbra   2018.   V   rámci   triednických   a   ostatných   vyučovacích   hodín   sa   viedli   rôzne diskusie   a   aktivity   o   zdravej   výžive,   nevyhnutnosti   konzumácie   mlieka   pre   rast   a   vývoj   organizmu,   o dôležitosti   umývania   rúk   a   pohybovej   aktivity   pre   zdravie   človeka.   17.   októbra   2018   sa   pod   vedením   p.   uč. Černej   a   p.   uč.   Revťákovej   uskutočnilo   aj   náučno-zábavné   popoludnie   pri   príležitosti   ,,Týždňa   zdravej výživy“,   na   ktorom   sa   žiaci   dozvedeli   nielen   množstvo   zaujímavostí   o   zdravom   stravovaní   a   obezite,   ale   v rámci   ktorého   vytvárali   aj   krásne   výtvarné   práce   a   navrhovali   zdravé   jedálne   lístky.   V   piatok,   t.j.   19.   októbra 2018,   si   celá   škola   v   školskej   jedálni   zamaškrtila   na   vynikajúcich   chlebíčkoch   so   zdravou   nátierkou,   na   ktoré sa    každý    veľmi    tešil.    Žiaci    špeciálnych    tried    upiekli    so    svojimi    vyučujúcimi    nielen    chutný    koláč,    ale pripravili    aj    množstvo    zdravých    jedál.    Aj    učitelia    telesnej    výchovy    nám    hodiny    spestrili    zaujímavými pohybovými a športovými aktivitami. Pevne   veríme,   že   sa   aj   v   budúcom   školskom   roku   pri   tejto   obľúbenej   školskej   akcii   všetci   opäť stretneme. Mgr. Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.