Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Medzinárodný deň tolerancie
Aktualizované: 11.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Medzinárodný deň tolerancie, pripadajúci na 16. novembra, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov roku 1996.                                          Členské   štáty   UNESCO   16.   novembra   1995   v   Paríži   podpísali      Deklaráciu   princípov   o   tolerancii,   v ktorej   vyzdvihli,   že   tolerancia   nie   je   úslužnosť,   ale   ani   ľahostajnosť.   Tolerancia   sa   v   nej   označuje   ako rešpektovanie   a   ocenenie   bohatstva   a   rozmanitosti   kultúr,   vyjadrovania   spôsobu,   akým   ľudia   preukazujú svoje   kvality   a   tým   aj   skutočnosť,   že   sú   ľudskými   bytosťami.   Tolerancia   je   uznanie   všeobecných   ľudských práv a základných slobôd iného človeka, uvádza UNESCO. Jednotlivé   národy   sa   prejavujú   svojou   rozmanitosťou   a   len   tolerancia   môže   zaistiť   prežitie   jedného národa   na   národne   i   národnostne   zmiešanom   území   kdekoľvek   na   svete.   Tolerancia   sa   vždy   považovala za     morálnu     cnosť.     Predstavuje     základ     demokracie     a     ľudských     práv.     Naopak,     netolerancia     v multietnických,   rozmanitých   náboženských   a   mnohokultúrnych   spoločenstvách   znamenala   porušovanie ľudských    práv,    vznik    násilia    alebo    aj    ozbrojených    konfliktov.    Medzi    základné    formy    netolerancie    sa považujú    diskriminácia,    vytláčanie    jedinca    či    skupiny    na    okraj    spoločnosti    (marginalizácia),    ako    aj nespravodlivosť   a   rôzne   formy   násilia.   Práve   netoleranciu,   tak   často   prítomnú   v   ľudských   dejinách,   možno nájsť   za   vznikom   mnohých   vojen,   za   prenasledovaním   z   náboženských   dôvodov   a   za   nejedným   útokom proti jedincom i skupinám pre ich názory Mnohé   rozmanitosti   -   náboženské,   jazykové,   kultúrne,   etnické   -   nemajú   byť   zámienkou   pre vznik konfliktu. Naopak, ľudia by ich mali považovať za poklad, ktorý ich všetkých obohacuje.               A   práve   tieto   myšlienky   viedli   k   tomu,   že   sme   si   tento   deň   pripomenuli   aj   na   našej   škole.      Trojhodinové stretnutie   zástupcov   všetkých   tried   sa   uskutočnilo      v   školskej   knižnici.   Podujatie   pre   nás   pripravili   p.   Hribová,         p.   uč   Timárová   a   pani   zástupkyňa   Diškantová.   Okrem   toho,   že   sme   sa   bavili   o   ľudských právach,   o   právach   dieťaťa,   o   tolerancii   i   intolerancii,   vyskúšali   sme   si   svoje   vedomosti   v   kvíze,   pri vypracovaní pracovných listov a kreslení  veľkého posteru. Opäť sme boli víťazmi všetci.
2 2