Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Medzinárodný deň tolerancie
Aktualizované: 11.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Medzinárodný deň tolerancie, pripadajúci na 16. novembra, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov roku 1996.                                          Členské   štáty   UNESCO   16.   novembra   1995   v   Paríži   podpísali      Deklaráciu   princípov   o   tolerancii,   v   ktorej vyzdvihli,   že   tolerancia   nie   je   úslužnosť,   ale   ani   ľahostajnosť.   Tolerancia   sa   v   nej   označuje   ako   rešpektovanie   a ocenenie   bohatstva   a   rozmanitosti   kultúr,   vyjadrovania   spôsobu,   akým   ľudia   preukazujú   svoje   kvality   a   tým   aj skutočnosť,   že   sú   ľudskými   bytosťami. Tolerancia   je   uznanie   všeobecných   ľudských   práv   a   základných   slobôd   iného človeka, uvádza UNESCO. Jednotlivé   národy   sa   prejavujú   svojou   rozmanitosťou   a   len   tolerancia   môže   zaistiť   prežitie   jedného   národa   na národne   i   národnostne   zmiešanom   území   kdekoľvek   na   svete.   Tolerancia   sa   vždy   považovala   za   morálnu   cnosť. Predstavuje   základ   demokracie   a   ľudských   práv.   Naopak,   netolerancia   v   multietnických,   rozmanitých   náboženských a    mnohokultúrnych    spoločenstvách    znamenala    porušovanie    ľudských    práv,    vznik    násilia    alebo    aj    ozbrojených konfliktov.   Medzi   základné   formy   netolerancie   sa   považujú   diskriminácia,   vytláčanie   jedinca   či   skupiny   na   okraj spoločnosti   (marginalizácia),   ako   aj   nespravodlivosť   a   rôzne   formy   násilia.   Práve   netoleranciu,   tak   často   prítomnú   v ľudských   dejinách,   možno   nájsť   za   vznikom   mnohých   vojen,   za   prenasledovaním   z   náboženských   dôvodov   a   za nejedným útokom proti jedincom i skupinám pre ich názory Mnohé   rozmanitosti   -   náboženské,   jazykové,   kultúrne,   etnické   -   nemajú   byť   zámienkou   pre   vznik konfliktu. Naopak, ľudia by ich mali považovať za poklad, ktorý ich všetkých obohacuje.               A   práve   tieto   myšlienky   viedli   k   tomu,   že   sme   si   tento   deň   pripomenuli   aj   na   našej   škole.     Trojhodinové   stretnutie zástupcov   všetkých   tried   sa   uskutočnilo      v   školskej   knižnici.   Podujatie   pre   nás   pripravili   p.   uč   Hribová,         p.   Timárová   a   pani   zástupkyňa   Diškantová.   Okrem   toho,   že   sme   sa   bavili   o   ľudských   právach,   o   právach   dieťaťa,   o tolerancii   i   intolerancii,   vyskúšali   sme   si   svoje   vedomosti   v   kvíze,   pri   vypracovaní   pracovných   listov   a   kreslení     veľkého posteru. Opäť sme boli víťazmi všetci.
2 2