Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Medzinárodný deň tolerancie
Aktualizované: 11.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Medzinárodný deň tolerancie, pripadajúci na 16. novembra, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov roku 1996. Členské štáty UNESCO 16. novembra 1995 v Paríži podpísali Deklaráciu princípov o tolerancii, v ktorej vyzdvihli, že tolerancia nie je úslužnosť, ale ani ľahostajnosť. Tolerancia sa v nej označuje ako rešpektovanie a ocenenie bohatstva a rozmanitosti kultúr, vyjadrovania spôsobu, akým ľudia preukazujú svoje kvality a tým aj skutočnosť, že ľudskými bytosťami. Tolerancia je uznanie všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka, uvádza UNESCO. Jednotlivé národy sa prejavujú svojou rozmanitosťou a len tolerancia môže zaistiť prežitie jedného národa na národne i národnostne zmiešanom území kdekoľvek na svete. Tolerancia sa vždy považovala za morálnu cnosť. Predstavuje základ demokracie a ľudských práv. Naopak, netolerancia v multietnických, rozmanitých náboženských a mnohokultúrnych spoločenstvách znamenala porušovanie ľudských práv, vznik násilia alebo aj ozbrojených konfliktov. Medzi základné formy netolerancie sa považujú diskriminácia, vytláčanie jedinca či skupiny na okraj spoločnosti (marginalizácia), ako aj nespravodlivosť a rôzne formy násilia. Práve netoleranciu, tak často prítomnú v ľudských dejinách, možno nájsť za vznikom mnohých vojen, za prenasledovaním z náboženských dôvodov a za nejedným útokom proti jedincom i skupinám pre ich názory Mnohé rozmanitosti - náboženské, jazykové, kultúrne, etnické - nemajú byť zámienkou pre vznik konfliktu. Naopak, ľudia by ich mali považovať za poklad, ktorý ich všetkých obohacuje. A práve tieto myšlienky viedli k tomu, že sme si tento deň pripomenuli aj na našej škole. Trojhodinové stretnutie zástupcov všetkých tried sa uskutočnilo v školskej knižnici. Podujatie pre nás pripravili p. Hribová, p. Timárová a pani zástupkyňa Diškantová. Okrem toho, že sme sa bavili o ľudských právach, o právach dieťaťa, o tolerancii i intolerancii, vyskúšali sme si svoje vedomosti v kvíze, pri vypracovaní pracovných listov a kreslení veľkého posteru. Opäť sme boli víťazmi všetci.
2 2