Základná škola Veľká Ida
Deň mlieka
Aktualizované: 12.06.2019
Medzinárodný    deň    mlieka    sa    oslavuje    od    roku    1957    pod    záštitou    Medzinárodnej mliekarskej   federácie   (IDF).   Mlieko   a   mliečne   výrobky   predstavujú   jednu   z   najdôležitejších   a nenahraditeľných   zložiek   plnohodnotnej   ľudskej   výživy.   Cieľom   je   poukázať   a   vyzdvihnúť ich   biologicky   významný   obsah,   mimoriadne   nutričné   vlastnosti   a   inšpirovať   ľudí   k   tomu,   aby mlieko    zaradili    do    každodennej    súčasti    života.    Aj    v našej    škole    sa    dňa    22.mája    2019 uskutočnilo   náučno-zábavné   popoludnie   s cieľom   pripomenúť   si   dôležitosť   mlieka   pre   ľudský organizmus   a jeho   život.   Okrem   neho   sa   žiaci   našej   školy   zapojili   aj   do   tvorby   krásnych plagátov,   ktorými   sa   vyzdobila   naša   škola.   Tento   ,,Deň   mlieka“   bol   preto   nielen   dobrou príležitosťou,    aby    sme    si    uvedomili     význam    mlieka    pre    naše    zdravie,    ale    prispel    aj k upevneniu vzťahov a zlepšeniu spolupráce medzi mladšími a staršími žiakmi našej školy. Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.