Základná škola Veľká Ida
Zápis do I. ročníka_archív
Aktualizované: 10.04.2018
Základná škola, Veľká Ida 1 pozýva rodičov a deti na zápis do I. ročníka v školskom roku 2017/2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. a 11. apríla 2018 v čase od 8.00 – 15.30 12. a 13. apríla 2018 v čase od 8.00 – 14.30 Zápis sa týka detí, ktoré do 31. 8. 2018 dovŕšia šesť rokov. Zápisu sa zúčastnia rodičia spolu s deťmi. Vzdelávacie možnosti: výučba cudzích jazykov anglický jazyk od 1. ročníka,  španielsky jazyk  a od  5.ročníka ruský jazyk informatická výchova od 1. ročníka  množstvo zaujímavých krúžkov ( informatický, futbalový, basketbalový, výtvarný, tanečný, dramatický, športovo – pohybový, Angličtina hrou, Tvorivé písanie, Tvorivé hry s angličtinou ...) organizovanie lyžiarskeho, plaveckého výcviku Čarovná noc v knižnici a iné zaujímavé podujatia profesionálny prístup kvalifikovaných pedagógov K zápisu je potrebné doniesť: rodný list dieťaťa                                                    kartu poistenca                                                    občiansky preukaz rodiča Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí v ZŠ vo Veľkej Ide,  ktorý sa uskutoční dňa 10. apríla 2018. Tešíme sa na Vašu účasť! Upozornenie pre zákonných zástupcov detí: Zápis    do    školy    je    evidenciou    detí,    ktoré    dovŕšia    do    septembra    daného kalendárneho   roka   predpísaný   vek   pre   zaradenie   do   1.   ročníka   základnej   školy t.j. 6 rokov. Zákonný   zástupca   dieťaťa,   pestún   alebo   občan,   prípadne   ústav,   ktorému   bolo dieťa   na   základe   súdneho   rozhodnutia   zverené   do   výchovy   je   povinný   prihlásiť školopovinné   dieťa   na   zápis   do   školy   a   dbať   o   to,   aby   dochádzalo   do   školy pravidelne a včas. V súlade     s platnou     legislatívou     zákonný     zástupca     dieťaťa     je     povinný prihlásiť   dieťa   na   plnenie   povinnej   školskej   dochádzky   v základnej   škole („ďalej len zápis“).        Nedodržanie   zákonnej   prihlasovacej   povinnosti   dieťaťa   na   povinnú   školskú dochádzku je postihnuteľné podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z..   Obec     je     oprávnená     kontrolovať      dodržiavanie     uložených     povinností zákonných zástupcov dieťaťa (§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z.).   Priestupku    sa    dopustí    zákonný    zástupca     dieťaťa,    ktorý    ohrozuje    jeho výchovu    a vzdelávanie    alebo    zanedbáva    starostlivosť    o povinnú    školskú dochádzku    dieťaťa,    najmä    ak    dieťa    neprihlási    na    povinnú    školskú dochádzku  (§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.).   V    prípade,    že    si    zákonný    zástupca    dieťaťa    nesplní    povinnosť    tým,    že neprihlási    dieťa    na    povinnú    školskú    dochádzku,    dopustí    priestupku ,    za ktorý   je   obec   oprávnená   uložiť   mu   pokutu    do   výšky   330   eur ,   podľa   §   37 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z..  
          
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.