Základná škola Veľká Ida
Školský parlament
Aktualizované: 22.10.2017
Školský parlament vytvára nové formy spolupráce s učiteľmi a vedením školy. Svojou činnosťou umožňuje žiakom participovať na demokratickom riadení chodu školy Prácou školského parlamentu chceme na našej škole docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov a zážitkovou formou si vyskúšať školu demokracie a života. Členmi parlamentu sú zvolení zástupcovia 2. - 9. ročníka, ktorí sa stretávajú v zmysle štatútu i rokovacieho poriadku na pracovných stretnutiach raz za mesiac. Zasadnutia zvoláva jeho predseda a zúčastňuje sa na nich aj člen vedenia školy. Na zasadnutiach školského parlamentu zástupcovia tried referujú, ako splnili uložené úlohy z posledného zasadnutia, hovoria o tom, čo ich trápi, čo navrhujú zmeniť, tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov. Do rokovania v prípade potreby vstúpi i zodpovedný pedagóg. Je to však vstup len usmerňujúci, nie prikazujúci. Parlament sa môže vyjadrovať k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy, k podnetom z jednotlivých tried, k problémom vo výchovno-vzdelávacom procese. Parlament sa zapája do organizácie celoškolských aktivít (napr. Mikuláš, súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu…), spoluorganizácie školských súťaží, zlepšovania vzťahov v škole a triede i do odstraňovania nedorozumení v komunikácii učiteľ - žiak, žiak – učiteľ ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU 1.1 Základné ustanovenia Parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogických zamestnancov. V parlamente sú žiaci 2.– 9. ročníka. Za každú triedu je jeden poslanec, koordinátor (pedagogický zamestnanec) a riaditeľka školy. 1.2 Poslanie 1. Riešenie výchovno – vzdelávacích problémov. 2. Návrh opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole. 3. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami. 4. Hľadanie východiska pri riešení priestupkov žiakov voči školskému poriadku. 5. Usmerňovanie správania sa žiakov aj mimo školy. 6. Zavádzanie prvkov demokracie vo vzťahu učiteľov a žiakov. Školský parlament sa bude riadiť Deklaráciou práv dieťaťa , z ktorej vyplývajú nasledujúce práva dieťaťa: - Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia. - Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj. - Právo na meno a štátnu príslušnosť. - Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby. - Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí. - Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť. - Právo na bezplatné vzdelávania, hru a zotavenie. - Právo na prednostnú ochranu a pomoc. - Právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou a využívaním. - Právo na ochranu pred diskrimináciou, na ochranu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva. 1.3 Organizácia činnosti 1. Voľba poslancov – žiakov. 2. Na prvom stretnutí Školského parlamentu si členovia parlamentu zvolia medzi sebou predsedu, podpredsedu a zapisovateľa, ktorí budú koordinovať činnosť ŠDP. 3. Funkčné obdobie volených poslancov je jeden školský rok. 4. Školský parlament zasadne jedenkrát mesačne alebo podľa potreby. 5. Na prvom zasadnutí si pripravia prehľad plánovaných aktivít /plán práce/. 6. Predseda alebo podpredseda vytvorí záznam z tohto zasadnutia. 7. Pri hlasovaní je súhlas neplatný, ak nehlasuje alebo sa ho nezúčastní nadpolovičná väčšina prítomných. 8. Predseda má právo zvolať mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek člena parlamentu. 9. Neprítomní členovia môžu byť nahradení inými žiakmi zo svojej triedy a sú povinní zistiť si informácie zo zasadnutia. 1.4 Členstvo 1. Členstvo v ŠP vzniká poverením zástupcu triedy 2. - 9. ročníka ZŠ priamou voľbou triednym kolektívom. 2. Člen musí byť schopný riešiť dané problémy v kolektíve triedy. 3. Zánik členstva v ŠDP : a) vystúpením b) vylúčením c) zánikom ŠDP 1.5 Práva a povinnosti členov 1. Člen má právo : - podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŠP podľa svojich schopností a možností - asertívne vystupovať na pôde ŠP (predkladať vlastné názory, pripomienky, možnosti riešenia kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti) - vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam 2. Povinnosti člena : - dodržiavať stanovy ŠP - pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŠP - informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa - plniť uznesenia ŠP - aktívne sa podieľať na činnosti ŠP - plnenie a zodpovednosť za zadané úlohy. - aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných školským parlamentom. 1.6 Vzťahy školského parlamentu s pedagógmi a vedením školy 1. Predseda ŠP informuje riaditeľku školy o pláne stretnutí. 2. Pedagógovia a riaditeľka školy sú nápomocní pri realizácii činnosti ŠP s prihliadnutím na dodržiavanie školského poriadku a štatútu ŠP. 1.7 Štatút ŠP bol prerokovaný a schválený na stretnutí ŠP pri ZŠ vo Veľkej Ide a od tohto dňa nadobúda účinnosť. Školský parlament vytvára nové formy spolupráce s učiteľmi a vedením školy. Svojou činnosťou umožňuje žiakom participovať na demokratickom riadení chodu školy Prácou školského parlamentu chceme na našej škole docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov a zážitkovou formou si vyskúšať školu demokracie a života. Členmi parlamentu sú zvolení zástupcovia 2. - 9. ročníka, ktorí sa stretávajú v zmysle štatútu i rokovacieho poriadku na pracovných stretnutiach raz za mesiac. Zasadnutia zvoláva jeho predseda a zúčastňuje sa na nich aj člen vedenia školy. Na zasadnutiach školského parlamentu zástupcovia tried referujú, ako splnili uložené úlohy z posledného zasadnutia, hovoria o tom, čo ich trápi, čo navrhujú zmeniť, tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov. Do rokovania v prípade potreby vstúpi i zodpovedný pedagóg. Je to však vstup len usmerňujúci, nie prikazujúci. Parlament sa môže vyjadrovať k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy, k podnetom z jednotlivých tried, k problémom vo výchovno-vzdelávacom procese. Parlament sa zapája do organizácie celoškolských aktivít (napr. Mikuláš, súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu…), spoluorganizácie školských súťaží, zlepšovania vzťahov v škole a triede i do odstraňovania nedorozumení v komunikácii učiteľ - žiak, žiak – učiteľ.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Daniel Rajňák. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.