Základná škola Veľká Ida
Školský parlament
Aktualizované: 22.10.2017
                     Školský   parlament   vytvára   nové   formy   spolupráce   s   učiteľmi   a   vedením   školy.   Svojou   činnosťou      umožňuje   žiakom   participovať   na demokratickom   riadení   chodu   školy   Prácou   školského   parlamentu   chceme   na   našej   škole   docieliť   spoluprácu   pedagógov   a   žiakov   pri   utváraní   i realizácii   plánov   spoločnej   činnosti,   nahradiť   pasívnu   účasť   žiakov   na   spoločenských   podujatiach   ich   priamou   aktivitou   na   výbere,   príprave, realizácii   i   hodnotení,   naučiť   žiakov   verejne   vystupovať,   vhodne   argumentovať   svoje   názory   i   názory   rovesníkov   z   tried,   niesť   istú   mieru zodpovednosti   za   život   vo   svojej   škole   a   zároveň   podporiť   sebadôveru,   samostatnosť,   tvorivosť   a   umožniť   sebarealizáciu   žiakov   a   zážitkovou formou si vyskúšať školu demokracie a života.            Členmi parlamentu sú zvolení zástupcovia  2. - 9.  ročníka,  ktorí  sa  stretávajú  v  zmysle štatútu i rokovacieho poriadku na pracovných stretnutiach raz za mesiac. Zasadnutia zvoláva jeho predseda a zúčastňuje sa na nich aj člen vedenia školy.                      Na   zasadnutiach   školského   parlamentu   zástupcovia   tried   referujú,   ako   splnili   uložené   úlohy   z   posledného   zasadnutia,   hovoria   o   tom,   čo ich   trápi,   čo   navrhujú   zmeniť,   tlmočia   názory   a   návrhy   svojich   spolužiakov.   Do   rokovania   v   prípade   potreby   vstúpi   i   zodpovedný   pedagóg.   Je   to však   vstup   len   usmerňujúci,   nie   prikazujúci.   Parlament   sa   môže   vyjadrovať   k   otázkam,   ktoré   sa   týkajú   chodu   školy,   k   podnetom   z   jednotlivých tried,   k   problémom   vo   výchovno-vzdelávacom   procese.   Parlament   sa   zapája   do   organizácie   celoškolských   aktivít   (napr.   Mikuláš,   súťaž   o najkrajšiu   vianočnú   výzdobu…),   spoluorganizácie   školských   súťaží,   zlepšovania   vzťahov   v   škole   a   triede   i   do   odstraňovania   nedorozumení   v komunikácii učiteľ - žiak, žiak – učiteľ ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU 1.1 Základné ustanovenia Parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogických zamestnancov. V parlamente sú žiaci 2.– 9. ročníka. Za každú triedu je jeden poslanec, koordinátor (pedagogický zamestnanec) a riaditeľka školy. 1.2 Poslanie 1. Riešenie výchovno – vzdelávacích problémov. 2. Návrh opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole. 3. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami. 4. Hľadanie východiska pri riešení priestupkov žiakov voči školskému poriadku. 5. Usmerňovanie správania sa žiakov aj mimo školy. 6. Zavádzanie prvkov demokracie vo vzťahu učiteľov a žiakov. Školský parlament sa bude riadiť Deklaráciou práv dieťaťa ,   z ktorej vyplývajú nasledujúce práva dieťaťa:     -     Právo na rovnosť  bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.     -     Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.     -     Právo na meno a štátnu príslušnosť.     -     Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.     -     Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí.     -     Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.  -      Právo na bezplatné vzdelávania, hru a zotavenie.  -      Právo na prednostnú ochranu a pomoc.  -      Právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou a využívaním.  -      Právo na ochranu pred diskrimináciou, na ochranu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva. 1.3 Organizácia činnosti 1. Voľba poslancov – žiakov. 2. Na prvom stretnutí Školského  parlamentu si členovia parlamentu zvolia medzi sebou       predsedu, podpredsedu a zapisovateľa, ktorí budú koordinovať činnosť ŠDP. 3. Funkčné obdobie volených poslancov je jeden školský rok. 4. Školský  parlament zasadne jedenkrát mesačne alebo podľa potreby. 5. Na prvom zasadnutí si pripravia prehľad plánovaných aktivít /plán práce/. 6. Predseda alebo podpredseda vytvorí záznam z tohto zasadnutia. 7. Pri hlasovaní je súhlas neplatný, ak nehlasuje alebo sa ho nezúčastní nadpolovičná väčšina prítomných. 8. Predseda má právo zvolať mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek člena parlamentu. 9. Neprítomní členovia môžu byť nahradení inými žiakmi zo svojej triedy a sú povinní zistiť si informácie     zo zasadnutia. 1.4 Členstvo 1. Členstvo v ŠP vzniká poverením zástupcu triedy 2. - 9. ročníka ZŠ priamou voľbou triednym     kolektívom. 2. Člen musí byť schopný riešiť dané problémy v kolektíve triedy. 3. Zánik členstva v ŠDP :    a) vystúpením    b) vylúčením    c) zánikom ŠDP 1.5 Práva a povinnosti členov 1. Člen má právo :    - podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŠP podľa svojich schopností a možností    - asertívne vystupovať na pôde ŠP (predkladať vlastné názory, pripomienky, možnosti riešenia      kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti)    - vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam 2. Povinnosti člena :    - dodržiavať stanovy ŠP    - pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŠP    - informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa    - plniť uznesenia ŠP    - aktívne sa podieľať na činnosti ŠP    - plnenie a zodpovednosť za zadané úlohy.    - aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných školským  parlamentom. 1.6 Vzťahy školského  parlamentu s pedagógmi a vedením školy 1. Predseda ŠP informuje riaditeľku školy o pláne stretnutí. 2. Pedagógovia a riaditeľka školy sú nápomocní pri realizácii činnosti ŠP s prihliadnutím na    dodržiavanie školského poriadku a štatútu ŠP. 1.7 Štatút ŠP bol prerokovaný a schválený na stretnutí ŠP pri ZŠ vo Veľkej Ide a od tohto dňa nadobúda účinnosť.                      Školský   parlament   vytvára   nové   formy   spolupráce   s   učiteľmi   a   vedením   školy.   Svojou   činnosťou      umožňuje   žiakom   participovať   na demokratickom   riadení   chodu   školy   Prácou   školského   parlamentu   chceme   na   našej   škole   docieliť   spoluprácu   pedagógov   a   žiakov   pri   utváraní   i realizácii   plánov   spoločnej   činnosti,   nahradiť   pasívnu   účasť   žiakov   na   spoločenských   podujatiach   ich   priamou   aktivitou   na   výbere,   príprave, realizácii   i   hodnotení,   naučiť   žiakov   verejne   vystupovať,   vhodne   argumentovať   svoje   názory   i   názory   rovesníkov   z   tried,   niesť   istú   mieru zodpovednosti   za   život   vo   svojej   škole   a   zároveň   podporiť   sebadôveru,   samostatnosť,   tvorivosť   a   umožniť   sebarealizáciu   žiakov   a   zážitkovou formou si vyskúšať školu demokracie a života.            Členmi parlamentu sú zvolení zástupcovia  2. - 9.  ročníka,  ktorí  sa  stretávajú  v  zmysle štatútu i rokovacieho poriadku na pracovných stretnutiach raz za mesiac. Zasadnutia zvoláva jeho predseda a zúčastňuje sa na nich aj člen vedenia školy.                      Na   zasadnutiach   školského   parlamentu   zástupcovia   tried   referujú,   ako   splnili   uložené   úlohy   z   posledného   zasadnutia,   hovoria   o   tom,   čo ich   trápi,   čo   navrhujú   zmeniť,   tlmočia   názory   a   návrhy   svojich   spolužiakov.   Do   rokovania   v   prípade   potreby   vstúpi   i   zodpovedný   pedagóg.   Je   to však   vstup   len   usmerňujúci,   nie   prikazujúci.   Parlament   sa   môže   vyjadrovať   k   otázkam,   ktoré   sa   týkajú   chodu   školy,   k   podnetom   z   jednotlivých tried,   k   problémom   vo   výchovno-vzdelávacom   procese.   Parlament   sa   zapája   do   organizácie   celoškolských   aktivít   (napr.   Mikuláš,   súťaž   o najkrajšiu   vianočnú   výzdobu…),   spoluorganizácie   školských   súťaží,   zlepšovania   vzťahov   v   škole   a   triede   i   do   odstraňovania   nedorozumení   v komunikácii učiteľ - žiak, žiak – učiteľ.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Daniel Rajňák. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.