Základná škola Veľká Ida
História Základnej školy vo Veľkej Ide
Aktualizované: 22.03.2015
História Základnej školy vo Veľkej Ide Reálny   svet   vždy   bol,   stále   je   a   bude   plný   zmien.   Nič   nie   je   trvalé.   Čo   bolo   pred   chvíľou   –   nie   je,   teraz   je   niečo   iné.   Grécky   filozof Hérakleitos z Efezu to vyjadril presne: „panta rei“ – všetko plynie. To, čo zostáva,  je poslanie školy -  vzdelávať deti – mladú generáciu. Platilo to v minulosti a platí to aj dnes.  Aké boli začiatky školy v našej obci? Začiatky   zaškoľovania   detí   v   našej   obci   siahajú   pravdepodobne   do   prvej   polovice   16.   storočia.   Žiaľ,   cirkevné   kroniky   uvádzajú údaje   iba   od   roku   1800.   Vyučovanie   v   obci   sa   uskutočňovalo   v   cirkevných   školách.   Katolícka   cirkev   mala   dvojtriednu   a   kalvínska jednotriednu školu. Učitelia vykonávali aj funkciu kantora.   Roku 1897 zástupcovia katolíckej, reformovanej a židovskej cirkvi (za účasti miestnych kňazov a príslušných biskupov) sa rozhodli, že v obci vybudujú novú školskú budovu, ktorá bude štátnou inštitúciou s nasledovnými podmienkami:                    a) dvaja učitelia musia byť katolíci, z ktorých jeden musí vykonávať funkciu kantora                    b) jeden musí byť reformovaný, ktorý musí vykonávať funkciu kantora                      c) štvrtý učiteľ môže byť akejkoľvek viery, učitelia -  kantori majú služobný byt a sú za svoju činnosť honorovaní cirkvou.                                                                Roku   1899   bola   odovzdaná   nová   5   triedna   (jednoposchodová)   budova   s   učiteľským   bytom,   ktorá   odvtedy   slúži   učiteľom   (je   tam miestna materská škola).      V archíve školského inšpektorátu v Košiciach sa nachádza pôvodná zápisnica vzťahujúca sa na zoštátnenie školy a doslovne znie: Výpis z  úvodu zápisnice z kroniky Na základe zápisnice z 12. 6. 1897 za prítomnosti:                    a) hlavného služného Istvána Jászaiho                    b) inšpektora Gyulu Zagróckyho                    c) zástupcov rím. katolíckej cirkvi: 1. Sándora Fodora- rím. katolíckeho farára                    d) učiteľa Karola Vajdu                    e) zástupcov presbiteriátu rím. katolíckej cirkvi                    f) za reformovanú cirkev- Benke István - ev. reformovaný farár,                    g) Varga Gyorgy- kurátor a ďalší členovia presbiteriátu                    h)  za izrael. cirkev- Rosenberg Nol,  Fieder Dávid,  Kreisz Jonás a Auerbach Jakab.             Zástupcovia rímskokatolíckej a evanjelickej reformovanej cirkvi boli za zoštátnenie školy. Všetci   prítomní   vychádzali   z   pôvodného   návrhu   zo   17.   novembra   1894   o   zoštátnení   školy,   a   tak   z   roku   1899   sú   prvé   písomné   záznamy   o zriadení štátnej školy v obci Veľká Ida. Prvým riaditeľom školy bol Karol Vajda.                                                      V   školskom   roku   1952/1953   škola   bola   premiestnená   do   budovy   kaštieľa   bývalého   baróna   Schella.   V   súčasnosti   je   v   priestoroch kaštieľa   Obecný   úrad   a   Obecná   knižnica.   Zároveň   v   školskom   roku   1952/53   v   priestoroch   pôvodnej   školy,   bola   zriadená   národná   škola   s ročníkmi   1.-   4.   s   vyučovacím   jazykom   maďarským.   Od   1.   septembra   1957   boli   maďarské   pobočky   6.   -   8.   roč.   s   celkovým   počtom   žiakov 63,   vrátené   maďarskej   národnej   škole   a   bola   vytvorená   znovu   osemročná   škola   s   vyučovacím   jazykom   maďarským.   Od   toho   času   boli   v obci   dve   základné   školy   a   to   s   vyučovacím   jazykom   slovenským,   ktorá   sídlila   v   kaštieli   až   do   31.januára   1976   a   s   vyučovacím   jazykom maďarským,   ktorá   bola   samostatná   až   do   30.   júna   1980.   Od   1.   septembra   1980   bola   zlúčená   so   ZDŠ   slovenskou.   Z dôvodu   nízkeho   počtu žiakov bolo maďarské oddelenie zrušené.                                        30.   januára   1976   zažila   naša   škola   a   s   ňou   celá   obec   mimoriadne   významnú   a   milú   slávnosť.   Po   dlhom   čase   očakávania   odovzdali zástupcovia   stavebných   organizácií   za   účasti   zástupcov   politických   a   školských   krajských,   okresných   a   miestnych   organizácií   do   užívania novú budovu školy. Táto krásna budova sa stala dominantou obce. Symbolický kľúč prevzal riaditeľ školy Siegfried  Gašpar. Slávnostné   prejavy   hostí   i   kultúrny   program,   ktorý   žiaci   pod   vedením   svojich   učiteľov   nacvičili   a   predviedli,   boli   prejavom   vďaky   za   tento prekrásny stánok vzdelávania. Obdobie    dokončovania    a    sťahovania    bolo    poznačené    starosťami    so    sťahovaním    nábytku    a    pomôcok,    ale    s    úsilím    všetkých zainteresovaných podarilo sa to zdarne zvládnuť. Takto doslovne sú opísané udalosti odovzdávania tejto budovy školy v školskej kronike.                                     Za   posledných   takmer   40      rokov   pôsobilo   na   tejto   škole      viac   ako   150   pedagogických   pracovníkov,   vystriedali   sa   tu   štyria   riaditelia školy. Riaditelia školy vo Veľkej Ide 1918-1925 -  Karol Vajda, správca školy 1925-1926 -  Jozef Puobis, správca školy 1926-1935 -  Jozef Gábor, správca školy 1935-1937 -  Viktor Šoltés, správca školy 1953-1959 -  Pavel Grapa, riaditeľ školy 1959-1962 -  Jaroslav Brezen, riaditeľ školy 1962-1964 -  Michal Kasarda, riaditeľ školy 1964-1975 -  Ondrej Šafránko, riaditeľ školy 1975-1989 -  Siegfried Gašpar, riaditeľ školy 1989-1991 -  Klára Fazekašová, riaditeľ školy 1991-2009 -  Mgr. Bohumír Rovňák, riaditeľ školy 2009-          -  Mgr. Terézia Besterciová, riaditeľka školy                                                                Úloha súčasnej školy                            Rok   2009   je   medzníkom   v histórii   našej   školy,   pretože      v tomto   roku   prešla      budova   školy      komplexnou   rekonštrukciou   exteriéru a interiéru a modernizáciou  materiálno - technického vybavenia školy. To umožnilo v oveľa väčšej miere  modernizovať  vzdelávací proces.                            Škola   je   základnou   výchovno-vzdelávacou   inštitúciou,   jej   poslaním   je   na   jednej   strane   všestranná   kultivácia   žiakov      v   procese socializácie   a   prakticko-výchovné   pôsobenie   na   strane   druhej.   Edukácia   však   nie      je   jednotvárny   proces   a   vzdelávanie   i   výchova   nie   totožné   pre   všetkých   žiakov.   Sú   závislé   od   špecifík,   ktoré   určitých   žiakov      vo   výchovno-vzdelávacom   procese   znevýhodňujú..   To   si vyžaduje od učiteľa vysokú mieru flexibility, tvorivosti, odbornosti a profesionality.                            Okrem   vzdelávacích   úloh   plní   škola   aj   výchovné   úlohy   tým,   že   utvára   osobnosť   človeka   a   jeho   vlastnosti.   Škola   svojím   denným režimom,    ponukou    rôznych    aktivít    spojených    so    získavaním    vedomostí,    zručností    a    návykov    chce    významne    zasiahnuť    v    prospech telesného, duševného a sociálneho zdravia žiakov a slúži všestrannému rozvoju dieťaťa.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.