Základná škola Veľká Ida
História Základnej školy vo Veľkej Ide
Aktualizované: 22.03.2015
História Základnej školy vo Veľkej Ide Reálny svet vždy bol, stále je a bude plný zmien. Nič nie je trvalé. Čo bolo pred chvíľou nie je, teraz je niečo iné. Grécky filozof Hérakleitos z Efezu to vyjadril presne: „panta rei“ – všetko plynie. To, čo zostáva, je poslanie školy - vzdelávať deti – mladú generáciu. Platilo to v minulosti a platí to aj dnes. Aké boli začiatky školy v našej obci? Začiatky zaškoľovania detí v našej obci siahajú pravdepodobne do prvej polovice 16. storočia. Žiaľ, cirkevné kroniky uvádzajú údaje iba od roku 1800. Vyučovanie v obci sa uskutočňovalo v cirkevných školách. Katolícka cirkev mala dvojtriednu a kalvínska jednotriednu školu. Učitelia vykonávali aj funkciu kantora. Roku 1897 zástupcovia katolíckej, reformovanej a židovskej cirkvi (za účasti miestnych kňazov a príslušných biskupov) sa rozhodli, že v obci vybudujú novú školskú budovu, ktorá bude štátnou inštitúciou s nasledovnými podmienkami: a) dvaja učitelia musia byť katolíci, z ktorých jeden musí vykonávať funkciu kantora b) jeden musí byť reformovaný, ktorý musí vykonávať funkciu kantora c) štvrtý učiteľ môže byť akejkoľvek viery, učitelia - kantori majú služobný byt a sú za svoju činnosť honorovaní cirkvou. Roku 1899 bola odovzdaná nová 5 triedna (jednoposchodová) budova s učiteľským bytom, ktorá odvtedy slúži učiteľom (je tam miestna materská škola). V archíve školského inšpektorátu v Košiciach sa nachádza pôvodná zápisnica vzťahujúca sa na zoštátnenie školy a doslovne znie: Výpis z úvodu zápisnice z kroniky Na základe zápisnice z 12. 6. 1897 za prítomnosti: a) hlavného služného Istvána Jászaiho b) inšpektora Gyulu Zagróckyho c) zástupcov rím. katolíckej cirkvi: 1. Sándora Fodora- rím. katolíckeho farára d) učiteľa Karola Vajdu e) zástupcov presbiteriátu rím. katolíckej cirkvi f) za reformovanú cirkev- Benke István - ev. reformovaný farár, g) Varga Gyorgy- kurátor a ďalší členovia presbiteriátu h) za izrael. cirkev- Rosenberg Nol, Fieder Dávid, Kreisz Jonás a Auerbach Jakab. Zástupcovia rímskokatolíckej a evanjelickej reformovanej cirkvi boli za zoštátnenie školy. Všetci prítomní vychádzali z pôvodného návrhu zo 17. novembra 1894 o zoštátnení školy, a tak z roku 1899 prvé písomné záznamy o zriadení štátnej školy v obci Veľká Ida. Prvým riaditeľom školy bol Karol Vajda. V školskom roku 1952/1953 škola bola premiestnená do budovy kaštieľa bývalého baróna Schella. V súčasnosti je v priestoroch kaštieľa Obecný úrad a Obecná knižnica. Zároveň v školskom roku 1952/53 v priestoroch pôvodnej školy, bola zriadená národná škola s ročníkmi 1.- 4. s vyučovacím jazykom maďarským. Od 1. septembra 1957 boli maďarské pobočky 6. - 8. roč. s celkovým počtom žiakov 63, vrátené maďarskej národnej škole a bola vytvorená znovu osemročná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Od toho času boli v obci dve základné školy a to s vyučovacím jazykom slovenským, ktorá sídlila v kaštieli do 31.januára 1976 a s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá bola samostatná do 30. júna 1980. Od 1. septembra 1980 bola zlúčená so ZDŠ slovenskou. Z dôvodu nízkeho počtu žiakov bolo maďarské oddelenie zrušené. 30. januára 1976 zažila naša škola a s ňou celá obec mimoriadne významnú a milú slávnosť. Po dlhom čase očakávania odovzdali zástupcovia stavebných organizácií za účasti zástupcov politických a školských krajských, okresných a miestnych organizácií do užívania novú budovu školy. Táto krásna budova sa stala dominantou obce. Symbolický kľúč prevzal riaditeľ školy Siegfried Gašpar. Slávnostné prejavy hostí i kultúrny program, ktorý žiaci pod vedením svojich učiteľov nacvičili a predviedli, boli prejavom vďaky za tento prekrásny stánok vzdelávania. Obdobie dokončovania a sťahovania bolo poznačené starosťami so sťahovaním nábytku a pomôcok, ale s úsilím všetkých zainteresovaných podarilo sa to zdarne zvládnuť. Takto doslovne sú opísané udalosti odovzdávania tejto budovy školy v školskej kronike. Za posledných takmer 40 rokov pôsobilo na tejto škole viac ako 150 pedagogických pracovníkov, vystriedali sa tu štyria riaditelia školy. Riaditelia školy vo Veľkej Ide 1918-1925 - Karol Vajda, správca školy 1925-1926 - Jozef Puobis, správca školy 1926-1935 - Jozef Gábor, správca školy 1935-1937 - Viktor Šoltés, správca školy 1953-1959 - Pavel Grapa, riaditeľ školy 1959-1962 - Jaroslav Brezen, riaditeľ školy 1962-1964 - Michal Kasarda, riaditeľ školy 1964-1975 - Ondrej Šafránko, riaditeľ školy 1975-1989 - Siegfried Gašpar, riaditeľ školy 1989-1991 - Klára Fazekašová, riaditeľ školy 1991-2009 - Mgr. Bohumír Rovňák, riaditeľ školy 2009- - Mgr. Terézia Besterciová, riaditeľka školy Úloha súčasnej školy Rok 2009 je medzníkom v histórii našej školy, pretože v tomto roku prešla budova školy komplexnou rekonštrukciou exteriéru a interiéru a modernizáciou materiálno - technického vybavenia školy. To umožnilo v oveľa väčšej miere modernizovať vzdelávací proces. Škola je základnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, jej poslaním je na jednej strane všestranná kultivácia žiakov v procese socializácie a prakticko-výchovné pôsobenie na strane druhej. Edukácia však nie je jednotvárny proces a vzdelávanie i výchova nie totožné pre všetkých žiakov. závislé od špecifík, ktoré určitých žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese znevýhodňujú.. To si vyžaduje od učiteľa vysokú mieru flexibility, tvorivosti, odbornosti a profesionality. Okrem vzdelávacích úloh plní škola aj výchovné úlohy tým, že utvára osobnosť človeka a jeho vlastnosti. Škola svojím denným režimom, ponukou rôznych aktivít spojených so získavaním vedomostí, zručností a návykov chce významne zasiahnuť v prospech telesného, duševného a sociálneho zdravia žiakov a slúži všestrannému rozvoju dieťaťa.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.