Základná škola Veľká Ida
Priority školy v súčasnosti - CVS
Aktualizované: 22.11.2013
Priority š koly v súč asnosti  - CVS Zameranie školy  vychádza zo snahy podporiť č o najširší rozvoj osobnosti všetkých žiakov. Keďže v  rámci primárneho i sekundárneho vzdelávania sa na našej škole vyučujú žiaci so zdravotným znevýhodnením integrovaní v bežných triedach, žiaci so zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach pre mentálne postihnutých žiakov, žiaci v bežných triedach, vrátane detí zarade ných do nultého roč níka a žiaci zo SZP a MRK, pri výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na rozvíjanie  ich národnej identity v harmonickom súlade s výchovou k porozumeniu iných ľudí. Cieľom súč asnej školy je zabezpeč iť rozvoj plnohodnotnej osobn osti každého dieťaťa. Vychovať človeka s primeranou sebaúctou, človeka vedomého si svojej hodnoty, ale rovnako schopného priznať hodnotu ostatným ľuďom a spolunažívať s nimi v pokoji a mieri. Vzhľadom na multikultúrnosť spoločnosti, v ktorej žijeme to zn amená, že škola musí vyzbrojiť žiaka takými sociálnymi zruč nosťami a vedomosťami, aby bol spôsobilý chápať a rešpektovať aj iné kultúry než svoju vlastnú. Rešpektovanie a tolerancia minority majoritou a naopak je nevyhnutnosťou v dnešnom globaliz   ujúcom sa svete, v ktorom sa kultúry a ž ivotné štýly stretávajú a komunikujú podstatne viac ako v minulosti. Je nevyhnutnosťou aj s ohľadom na predsudky a stereotypy pretrvávajúce vo vedomí spoloč nosti z minulosti – prič om v súč asnom svete sa nepriaznivý vplyv týchto stereotypov ešte posilň uje. Multikultúrna výchova je obsiahnutá vo všetkých č innostiach v škole, č i mimo školy. Môže sa realizovať plánovane, na základe vytýč ených cieľov, ale prebieha i mimovoľne pri riešení vzniknutých konflikto v, v rozhovoroch so žiakmi cez prestávku,  je prítomná v každom okamihu školskej reality. Vo výchove a vzdelávaní sa zameriavame na to, aby žiak získal a osvojil si: - základné historické, geografické a demografické poznatky o svojom národe, ako aj po   znatky o ostatných kultúrnych spoloč enstvách, ku ktorým patrí a s ktorými spolunažíva, - hrdosť na vlastné kultúrne tradície, - príslušnosť k národu, etniku, náboženskej skupine apod. - potrebu ceniť si najvyššie ľudsk é hodnoty - lásku, mier, zdravie, pomoc, porozumenie, slobodu, - priznanie hodnoty všetkým ľuďom, všetkým kultúrnym skupinám, - rešpektovať rôzne spôsoby bytia a života, rozdiely medzi ľuďmi - uvedomovať si a akceptovať odlišnosť jednotlivých kultúr a vnímať túto inakosť ako prínos a obohatenie, - toleranciu akékoľvek náboženské vierovyznanie, - potrebu vzájomnej pomoci a spolupráce ľudí, národov apod., uvedomiť si potrebu sociálnej  spolupatrič nosti, - mať ochotu a snahu pozerať sa na svet z hľadiska inej kultúry. Vzhľadom na multikulturalitu našej školy ( rôzne náboženské vierovyznanie, národnostné zloženie a vysoký poč et žiakov z MRK)  tieto myšlienky budeme so žiakmi rozvíjať na vyuč ovaní i mimo neho, pri príležitosti rôznych pamätných dní a na kultúrnych podujatiach.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.