Základná škola Veľká Ida
Tradície školy
Aktualizované: 22.10.2017
Žiaci   na   našej   škole   sa   okrem   učenia   mohli      zapojiť      do      rôznych   súťaží   a   aktivít,   ktoré   spestrovali školskú  atmosféru. V tomto školskom roku bolo takýchto podujatí neúrekom.   Všetko   to   začína   slávnostným   otvorením   nového   školského   roka   za   prítomností   pozvaných   hostí   v príjemnom   prostredí  areálu školy. Halloveen      si            žiaci         I.   stupňa   pripomenuli         oblečení   v   strašidelných         maskách.   Celé   dopoludnie deti sprevádzali  rôzne hry a aktivity, výsledkom čoho boli vyrezané lampáše z tekvíc. Pasovanie      prvákov   do   cechu          sprevádzala   rozprávka   O   hlúpom   Janovi,   ktorý   chcel   nájsť unesenú princeznú. Na tejto ceste mu prváci pomáhali plniť rôzne úlohy. Týždeň   boja   proti   drogám    ,   zastrešovalo   logo„   Zober   loptu   a   nie   drogy.“   Žiaci   mali   možnosť zapojiť   sa   do   rôznych   športových   aktivít,   a   vyjadriť      sa   na   túto   tému      literárne   či   výtvarne.      S   týmto podujatím      bol      spojený      aj   ,,   Deň   zdravej   výživy    “,      na      ktorý   sa      žiaci      tešili   najviac. V   jedálni   j   pre   nich pani učiteľky pripravili   ochutnávku  nátierok. Ani   tento   rok   sme   nezabudli   pozdraviť   našich      dôchodcov.   Naši   žiaci   si   pre   nich   pripravili   pestrý program, začo ich dôchodcovia  odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Oslava   Mikuláša    bola   zaujímavá   hlavne   pre   mladších   žiakov.   Po   škole   chodil   Mikuláš      s   čertom   a a   rozdávali   cukríky   dobrým   deťom.   Na   pomoc   im   prišli   aj   predstavitelia   OÚ      s   bohatými   baličkami   pre všetky deti.  Tie  im  zarecitovali básničku, či zaspievali peknú pesničku. Vianočná      akadémia             navodila    čaro    vianočnej    atmosféry    pred    prázdninami.    Žiaci    spolu    s    triednymi    učiteľmi    a    vedúcimi krúžkov   si   pripravili   pestrý   program,   s   ktorým   vystúpili   v   školskej   jedálni   pre   rodičov,      starých   rodičov   a spolužiakov . Rozlúčka   so   starým   rokom   čakala      na   všetkých   pedagogických   i   nepedagogických pracovníkov   školy.   Po   priateľskom   basketbalovom   turnaji   medzi   učiteľmi   tunajšej   školy   sa      rozlúčka   so starým  rokom sa zavŕšila  posedením pri kapustnici.   Zápis   do   1.   ročníka    sa   koná      tradične   v   januári.      Na   budúcich   prváčikov   čakajú   pani   učiteľky   so svojimi žiakmi, aby im ukázali ako to v škole chodí. Tradíciou   sa   stal   "Deň   otvorených   dverí   pre   rodičov" ,   tí   mohli   zasadnúť      do   školských   lavíc   k     deťom   a   pozorovať   správanie   svojich   ratolestí   ,   no   hlavne   videli   svoje   deti   pracovať   na   vyučovacej hodine. Február sa zasa nesie v znamení karnevalov  a nikdy nechýba ani na našej škole. Karneval   sa   tento   rok   konal   v   školskej   jedálni.   Žiaci   špeciálnych   tried   si   pripravili   karneval   v   triede   a predviedli sa vo vlastnoručne zhotovených maskách.   Neoddeliteľnou   súčasťou   zimného   obdobia   je   lyžiarsky   výcvik    pre   žiakov   II.   stupňa   v   lyžiarskom stredisku   Vyšná   Boca.   Päť   slnečných   dní   sa   žiaci   pasovali   s   lyžami   na   zasnežených   svahoch,   aby   zvládli základy lyžovania. 
Možnosť   zmerať   si   sily   v   prednese   poézie   a   prózy      mali   žiaci   na   školskom   kole   Hviezdoslavov   Kubín    a   víťazi postúpili   do   obvodového   kola.   Jeho   súčasťou   bol      aj   Rómsky   Hviezdoslavov   Kubín ,   kde   sa   prezentovali   rómski žiaci. Hudobne a spevácky  nadaní žiaci sa majú možnosť prezentovať v súťaži  Slávik našej školy . Deň učiteľov sme oslávili aj tento rok .Posedenie za prítomnosti hostí, zástupcov OÚ a dôchodcov sa konalo v príjemnom prostredí školskej jedálne.   Deň   Zeme    si   už   niekoľko   rokov   pripomíname   úpravou      a   upratovaním   okolia   školy.   Je   to   znak   toho   ,že   si vieme   vážiť   našu   planétu,   ktorej   súčasťou   sme   aj   my.      Deviataci   vysadili   okolo   cesty      tuje,   dvaja   zástupcovia   z každej   triedy   kreslili   nádherné   výjavy   na   oplotenie.   Deň   sa   vydaril,   všetci   mali      dobrý   pocit   z   toho,   že   naša   škola   je ešte krajšia.   Žiaci   prvého   stupňa   sa   mali   možnosť   opäť   zúčastniť   plecného   výcviku    a   získať   tak   základy   plávania   a     zdokonaliť   sa      v   tejto   disciplíne,   pod   vedením   našich      našich         inštruktoriek   plávania   v   bazéne   f yziatricko   - rehabilitačného oddelenia v Šaci. Čarovná   noc   knižníc      bola   pre   všetkých      veľkým   zážitkom.   Tí,   ktorí   radi   čítajú,   majú   radi   rozprávky,   pani učiteľky   pripravili   bohatý   program      .   Žiaci   mali   možnosť   navštíviť   OÚ   a   knižnicu   .   V   školskej   záhrade   zasadili     nový stromček šťastia, a tak sa pustili do plnenia rôznych úloh, aby vyslobodili Snehulienku. Na   svoj   sviatok      Deň   deti    sa   určite   tešili   všetci   žiaci.   V   ten   deň      bol   pre   žiakov   pripravený   zaujímavý program.      Bezplatnou   jazdou   na   poníkovi   boli   odmenení   aktívni   žiaci,   ktorí   v   priebehu   roka   reprezentovali      svoju triedu a školu. Na   škole   bolo   založené   občianske   združenie   Makovička    ,   ktoré   začína   rozbiehať   svoju   činnosť.   V   školskej jedální   sa   pripravovali   pre   žiakov   bagety,      cez   veľkú   prestávku   si   žiaci   mali      možnosť   zakúpiť   jogurty   a   čerstvé pečivo. Pre tento účel slúžia aj automaty  na sladkosti a nápoje pri školskej jedálni.   Zaujímavou   akciou      pre   prvákov   po   zvládnutí   celej   abecedy   bola   aj   pasovačka   za   čitateľov,   ktorú   pre   nich pripravila   vedúca školskej knižnice v spolupráci s vychovávateľkou ŠKD. Oznamy   o   všetkých   aktivitách         a   akciách,   ktoré   sa   na   škole   organizujú         sú   zverejnené   aj   na   internetovej stránke    školy    ,    kde        každá    akcia    je    fotograficky    zdokumentovaná.    Učitelia        majú    k    dispozícii    intranet, prostredníctvom  ktorého môžu medzi sebou komunikovať a vymieňať si informácie. Záver školského roka  po odovzdaní vysvedčení  ukončíme krátkou ďakovnou omšou. Učitelia   sa   ešte   majú   možnosť   stretnúť   na   záverečnej   hodnotiacej   porade,   ktorej   druhá   časť   sa   koná   mimo   areálu školy. Tam  sa všetci rozlúčia a nastúpia na vytúženú dovolenku.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.