Základná škola Veľká Ida
Tradície školy
Aktualizované: 22.10.2017
Ž iaci na našej škole sa okrem učenia mohli zapojiť do rôznych súťaží a aktivít, ktoré spestrovali školskú atmosféru. V tomto školskom roku bolo takýchto podujatí neúrekom. Všetko to začína slávnostným otvorením nového školského roka za prítomností pozvaných hostí v príjemnom prostredí areálu školy. Halloveen si žiaci I. stupňa pripomenuli oblečení v strašidelných maskách. Celé dopoludnie deti sprevádzali rôzne hry a aktivity, výsledkom čoho boli vyrezané lampáše z tekvíc. Pasovanie prvákov do cechu sprevádzala rozprávka O hlúpom Janovi, ktorý chcel nájsť unesenú princeznú. Na tejto ceste mu prváci pomáhali plniť rôzne úlohy. Týždeň boja proti drogám , zastrešovalo logo„ Zober loptu a nie drogy.“ Žiaci mali možnosť zapojiť sa do rôznych športových aktivít, a vyjadriť sa na túto tému literárne či výtvarne. S týmto podujatím bol spojený aj ,, Deň zdravej výživy “, na ktorý sa žiaci tešili najviac. V jedálni j pre nich pani učiteľky pripravili ochutnávku nátierok. Ani tento rok sme nezabudli pozdraviť našich dôchodcov. Naši žiaci si pre nich pripravili pestrý program, začo ich dôchodcovia odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Oslava Mikuláša bola zaujímavá hlavne pre mladších žiakov. Po škole chodil Mikuláš s čertom a a rozdávali cukríky dobrým deťom. Na pomoc im prišli aj predstavitelia s bohatými baličkami pre všetky deti. Tie im zarecitovali básničku, či zaspievali peknú pesničku. Vianočná akadémia navodila čaro vianočnej atmosféry pred prázdninami. Žiaci spolu s triednymi učiteľmi a vedúcimi krúžkov si pripravili pestrý program, s ktorým vystúpili v školskej jedálni pre rodičov, starých rodičov a spolužiakov . Rozlúčka so starým rokom čakala na všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy. Po priateľskom basketbalovom turnaji medzi učiteľmi tunajšej školy sa rozlúčka so starým rokom sa zavŕšila posedením pri kapustnici. Zápis do 1. ročníka sa koná tradične v januári. Na budúcich prváčikov čakajú pani učiteľky so svojimi žiakmi, aby im ukázali ako to v škole chodí. Tradíciou sa stal "Deň otvorených dverí pre rodičov" , mohli zasadnúť do školských lavíc k deťom a pozorovať správanie svojich ratolestí , no hlavne videli svoje deti pracovať na vyučovacej hodine. Február sa zasa nesie v znamení karnevalov a nikdy nechýba ani na našej škole. Karneval sa tento rok konal v školskej jedálni. Žiaci špeciálnych tried si pripravili karneval v triede a predviedli sa vo vlastnoručne zhotovených maskách. Neoddeliteľnou súčasťou zimného obdobia je lyžiarsky výcvik pre žiakov II. stupňa v lyžiarskom stredisku Vyšná Boca. Päť slnečných dní sa žiaci pasovali s lyžami na zasnežených svahoch, aby zvládli základy lyžovania. Možnosť zmerať si sily v prednese poézie a prózy mali žiaci na školskom kole Hviezdoslavov Kubín a víťazi postúpili do obvodového kola. Jeho súčasťou bol aj Rómsky Hviezdoslavov Kubín , kde sa prezentovali rómski žiaci. Hudobne a spevácky nadaní žiaci sa majú možnosť prezentovať v súťaži Slávik našej školy . Deň učiteľov sme oslávili aj tento rok .Posedenie za prítomnosti hostí, zástupcov OÚ a dôchodcov sa konalo v príjemnom prostredí školskej jedálne. Deň Zeme si niekoľko rokov pripomíname úpravou a upratovaním okolia školy. Je to znak toho ,že si vieme vážiť našu planétu, ktorej súčasťou sme aj my. Deviataci vysadili okolo cesty tuje, dvaja zástupcovia z každej triedy kreslili nádherné výjavy na oplotenie. Deň sa vydaril, všetci mali dobrý pocit z toho, že naša škola je ešte krajšia. Žiaci prvého stupňa sa mali možnosť opäť zúčastniť plecného výcviku a získať tak základy plávania a zdokonaliť sa v tejto disciplíne, pod vedením našich našich inštruktoriek plávania v bazéne f yziatricko - rehabilitačného oddelenia v Šaci. Čarovná noc knižníc bola pre všetkých veľkým zážitkom. Tí, ktorí radi čítajú, majú radi rozprávky, pani učiteľky pripravili bohatý program . Žiaci mali možnosť navštíviť a knižnicu . V školskej záhrade zasadili nový stromček šťastia, a tak sa pustili do plnenia rôznych úloh, aby vyslobodili Snehulienku. Na svoj sviatok Deň deti sa určite tešili všetci žiaci. V ten deň bol pre žiakov pripravený zaujímavý program. Bezplatnou jazdou na poníkovi boli odmenení aktívni žiaci, ktorí v priebehu roka reprezentovali svoju triedu a školu. Na škole bolo založené občianske združenie Makovička , ktoré začína rozbiehať svoju činnosť. V školskej jedální sa pripravovali pre žiakov bagety, cez veľkú prestávku si žiaci mali možnosť zakúpiť jogurty a čerstvé pečivo. Pre tento účel slúžia aj automaty na sladkosti a nápoje pri školskej jedálni. Zaujímavou akciou pre prvákov po zvládnutí celej abecedy bola aj pasovačka za čitateľov, ktorú pre nich pripravila vedúca školskej knižnice v spolupráci s vychovávateľkou ŠKD. Oznamy o všetkých aktivitách a akciách, ktoré sa na škole organizujú zverejnené aj na internetovej stránke školy , kde každá akcia je fotograficky zdokumentovaná. Učitelia majú k dispozícii intranet, prostredníctvom ktorého môžu medzi sebou komunikovať a vymieňať si informácie. Záver školského roka po odovzdaní vysvedčení ukončíme krátkou ďakovnou omšou. Učitelia sa ešte majú možnosť stretnúť na záverečnej hodnotiacej porade, ktorej druhá časť sa koná mimo areálu školy. Tam sa všetci rozlúčia a nastúpia na vytúženú dovolenku.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.