Základná škola Veľká Ida
ETP – Učme sa učiť
Aktualizované: 16.12.2018
V   školskom   roku   2013/2014   sme   sa   zapojili   do   projektu   „Učme   sa   učiť   sa“   –   do   projektu      sú     zapojení      žiaci      0.   ročníka   našej   školy.   Cieľom   projektu   je   verifikovať   v   zahraničí   overenú   a   používanú metódu   FIE   (Feuerteinove   inštrumentálne   obohacovanie).   Projekt   je   zameraný      na      rozvoj   kognitívneho potenciálu detí. V školskom roku 2014/2015 pokračujeme v tomto úspešnom projekte. Cieľ   projektu:      Zlepšiť   vzdelávacie      výsledky   detí   z   MRK   vzdelávaním   a   rozvojom   zručností   pedagógov   za pomoci metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE). Zameranie   projektu:   Deti   z   MRK   začínajú   povinnú   školskú   dochádzku   spravidla   bez   predchádzajúcej predškolskej   prípravy.      Prostredie,   v   ktorom   vyrastajú,   obvykle   neposkytuje   primerané   podnety   pre   rozvoj nielen   predškolských   zručností,   ale   aj   slovenského   jazyka   a   logického   myslenia.   V   domácom   prostredí obvykle    komunikujú    v    rómskom    jazyku,    slovenský    jazyk    začínajú    používať    až    po    nástupe    do    školy. Nedostatky   v   rôznych   rovinách   a   v   oblasti   myslenia   sa   prejavujú   už   pri   vstupe   do   školy,   pri   ktorých   deti   z MRK   podávajú   výrazne   nižší   výkon   než   ich   rovesníci.   Do   prvého,   prípadne   nultého   ročníka   nastupujú   deti   z MRK    väčšinou    s    nerozvinutými    kognitívnymi    funkciami,    ktoré    sú    nevyhnutné    pre    osvojenie    čítania    a písania    bežnými    pedagogickými    postupmi.    Žiaci    z    MRK    potrebujú    pomoc    pri    rozvoji    jazykových    a kognitívnych   zručností.   Učitelia   hľadajú   efektívne   nástroje   pre   ich   rozvoj.   Preto   do   nášho   školstva   chceme aplikovať    zahraničím    overenú    a    mnohých    krajinách    používanú    metódu    "Feuersteinove    inštrumentálne obohacovanie"   (FIE)   zameranú   na   rozvoj   kognitívnych   funkcií.   Metóda   vychádza   z   princípov   vývinovej   a kognitívnej   psychológie   a   mnohými   štúdiami   preukázala   svoju   účinnosť   pri   práci   s   deťmi   a   dospelými,   u ktorých   bola   z   rôznorodých   príčin   zastavená      alebo   spomalená   prirodzená   schopnosť   učiť   sa   a   využívať naučené poznatky v bežnom živote. Realizácia     projektu:     Pracovníci     Feuersteinovho     inštitútu     zrealizovali     testovanie     29     detí     (práve nastupujúcich   do   nultého   ročníka      ZŠ      Veľká      Ida      –      nástroj      (testami)      vyvinutý      Feuersteinovým      inštitútom     na   zisťovanie   kognitívnych   funkcii   človeka.   Tento   dynamický   spôsob   testovania   na   rozdiel   od   bežných psychometrických    inteligenčných    testov    umožňuje    určiť,    aký    je    potenciál    pre    rozvoj    kognitívnych schopností dieťaťa, aké má dieťa schopnosti učiť sa. a)      11   detí      zapojených   do      intenzívneho   programu   FIE   v   rámci   dopoludňajšej   výuky   v   ZŠ   a   tiež   aj   v popoludňajších hodinách; b)   8   detí,   ktoré   pochádzajú   z   tej   istej   MRK,   budú   zapojené   do   programu   FIE,   ako   súčasť   dopoludňajšieho vyučovania   v   ZŠ,   ale   nenavštevujú   popoludní   žiadnu   inštitúciu,   ktorá   sa   zaoberá   vzdelávaním,      t.   j.      nebudú     súčasťou intenzívneho poobedňajšieho programu, ktorý prebieha na ZŠ Veľká Ida; c)   10   detí,   ktoré   pochádzajú   z   tých   istých   MRK,   ale   nebude   im   poskytnutá   intervencia   FIE.   Každý   týždeň     budeme   venovať   dopoludňajšej   výučbe   3   hodiny,   kde   žiakom   budeme   sprostredkovať   obsah   učiva   pomocou FIE   programu.   Budeme   využívať   materiál,   ktorý   nám   poskytol   „Feuersteinov“   inštitút   z   Izraela.   Tento   súbor materiálov   obsahuje   sedem   inštrumentov.   Každým   inštrumentom   máme   pracovať   približne   dva   mesiace.   Za     pomoci   týchto   inštrumentov   máme   u   detí   rozvíjať   slovnú      zásobu,   logické   myslenie, e   m   p   a   t   i   u   ,     vyvolať   u   detí   rôzne   emócie,   kritické   myslenie   a   hlavne   by   sme   mali   u   detí   rozvíjať abstraktné   myslenie   na   vyššej   úrovni.   Popoludňajšia   výučba,   ktorá   prebieha   v   čase od   12:30   do   15:15   hodine   sa   týmto   deťom   venuje   špeciálna   pedagogička   a   jeden pedagogický   zamestnanec   školy,   ktorý   pomáha   pri   výučbe   špeciálnej   pedagogičke. Táto   výučba      je      rozdelená      na   4      časti.   Prvá      časť      je      stále      zameraná      na   výučbe   s FIE   programom.   Druhá   časť   je   zameraná   na   relaxáciu,   udržiavanie   pozornosti   sústredenosti,    za    pomoci    rôznych    riekaniek,    pesničiek,    básničiek,    rozprávok    a aktívnych   aktivít.   Tretia   časť   je   zameraná   na   správne   stolovanie   a   na   osvojenie   si hygienických   návykov.   V   poslednej   časti   sa   špeciálna   pedagogička   zameriava   na rozvoj   jemnej   a   hrubej   motoriky.   Pomocou   rôznych   grafomotorických   cvičení, didaktických a pohybových hier.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.