Základná škola Veľká Ida
ETP – Učme sa učiť
Aktualizované: 12.10.2015
         ETP – Učme sa učiť V    školskom   roku   2016/2017   sme   sa   zapojili   do   projektu   „   Učme   sa   učiť   sa   „   –   do projektu   sú   zapojení   žiaci   0.         ročníka   našej   školy-   cieľom   projektu   je      verifikovať   v zahraničí overenú   a používanú   metódu   FIE   (   Feuerteinove   inštrumentálne   obohacovanie).   Projekt   je zameraný   na   rozvoj   kognitívneho   potenciálu   detí.   V   školskom   roku   2015/2016   pokračuje   v tomto úspešnom projekte. Cieľ projektu: Zlepšiť     vzdelávacie     výsledky     detí     z MRK     vzdelávaním     a     rozvojom     zručností pedagógov za pomoci  metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE). Zameranie projektu: Deti    z MRK    začínajú    povinnú    školskú    dochádzku    spravidla    bez    predchádzajúcej predškolskej    prípravy.    Prostredie,    v ktorom    vyrastajú,    obvykle    neposkytuje    primerané podnety   pre   rozvoj   nielen   predškolských   zručností,   ale   aj   slovenského   jazyka   a   logického myslenia.   V   domácom   prostredí   obvykle   komunikujú   v   rómskom   jazyku,   slovenský   jazyk začínajú   používať   až   po   nástupe   do   školy.   Nedostatky   v rôznych   rovinách   a v   oblasti   myslenia sa   prejavujú   už   pri   vstupe   do   školy,   pri   ktorých   deti   z MRK   podávajú   výrazne   nižší   výkon   než ich    rovesníci.    Do    prvého,    prípadne    nultého    ročníka    nastupujú    deti    z MRK    väčšinou s nerozvinutými   kognitívnymi   funkciami,   ktoré   sú   nevyhnutné   pre   osvojenie   čítania   a písania bežnými   pedagogickými   postupmi.   Žiaci   z MRK   potrebujú   pomoc   pri   rozvoji   jazykových   a kognitívnych   zručností.   Učitelia   hľadajú   efektívne   nástroje   pre   ich   rozvoj.   Preto   do   nášho školstva    chceme    aplikovať    zahraničím    overenú    a mnohých    krajinách    používanú    metódu "Feuersteinove    inštrumentálne    obohacovanie"    (FIE)    zameranú    na    rozvoj    kognitívnych funkcií.    Metóda    vychádza    z princípov    vývinovej    a kognitívnej    psychológie    a mnohými štúdiami     preukázala     svoju     účinnosť     pri     práci     s deťmi     a dospelými,     u ktorých     bola z rôznorodých   príčin   zastavená   alebo   spomalená   prirodzená   schopnosť   učiť   sa   a využívať naučené poznatky v bežnom živote. Realizácia projektu: Pracovníci   Feuersteinovho   inštitútu   zrealizovali   testovanie   29   detí   (práve   nastupujúcich   do nultého   ročníka   ZŠ   Veľká   Ida   –   nástroj   (testami)   vyvinutý   Feuersteinovým   inštitútom   na zisťovanie   kognitívnych   funkcii   človeka.   Tento   dynamický   spôsob   testovania   na   rozdiel   od bežných   psychometrických   inteligenčných   testov   umožňuje   určiť,   aký   je   potenciál   pre   rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa, aké má dieťa schopnosti učiť sa. a)   11   detí   zapojených   do   intenzívneho   programu   FIE   v rámci   dopoludňajšej   výuky   v ZŠ   a tiež aj v popoludňajších hodinách b)   8   detí,   ktoré   pochádzajú   z   tej   istej   MRK,   budú   zapojené   do   programu   FIE,   ako   súčasť dopoludňajšieho   vyučovania   v   ZŠ,   ale   nenavštevujú   popoludní   žiadnu   inštitúciu,   ktorá   sa zaoberá    vzdelávaním,    t.j.    nebudú    súčasťou    intenzívneho    poobedňajšieho    programu,    ktorý prebieha na ZŠ Veľká Ida; c) 10 detí, ktoré pochádzajú z tých istých MRK, ale nebude im poskytnutá intervencia FIE. Každý    týždeň    budeme    venovať    dopoludňajšej    výučbe    3    hodiny,    kde    žiakom    budeme sprostredkovať   obsah   učiva   pomocou   FIE   programu.   Budeme   využívať   materiál,   ktorý   nám poskytol     „Feuersteinov“     inštitút     z Izraela.     Tento     súbor     materiálov     obsahuje     sedem inštrumentov.    Každým    inštrumentom    máme    pracovať    približne    dva    mesiace.    Za    pomoci týchto   inštrumentov   máme   u detí   rozvíjať   slovnú   zásobu,   logické   myslenie,   empatiu,   vyvolať u detí    rôzne    emócie,    kritické    myslenie    a hlavne    by    sme    mali    u detí    rozvíjať    abstraktné myslenie na vyššej úrovni. Popoludňajšia   výučba,   ktorá   prebieha   v čase   od   12:30   do   15:15   hodine   sa   týmto   deťom   venuje špeciálna   pedagogička   a jeden   pedagogický   zamestnanec   školy,   ktorý   pomáha   pri   výučbe špeciálnej   pedagogičke.   Táto   výučba   je   rozdelená   na   4      časti.   Prvá   časť   je   stále   zameraná   na výučbe   s FIE   programom.   Druhá   časť   je   zameraná   na   relaxáciu,   udržiavanie   pozornosti   sústredenosti,    za    pomoci    rôznych    riekaniek,    pesničiek,    básničiek,    rozprávok    a aktívnych aktivít.    Tretia    časť    je    zameraná    na    správne    stolovanie        a na    osvojenie    si    hygienických návykov.   V poslednej   časti   sa   špeciálna   pedagogička   zameriava   na   rozvoj   jemnej   a hrubej motoriky. Pomocou rôznych grafomotorických cvičení, didaktických a pohybových hier.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.