Základná škola Veľká Ida
ETP – Učme sa učiť
Aktualizované: 16.12.2018
V školskom roku 2013/2014 sme sa zapojili do projektu „Učme sa učiť sa“ do projektu zapojení žiaci 0. ročníka našej školy. Cieľom projektu je verifikovať v zahraničí overenú a používanú metódu FIE (Feuerteinove inštrumentálne obohacovanie). Projekt je zameraný na rozvoj kognitívneho potenciálu detí. V školskom roku 2014/2015 pokračujeme v tomto úspešnom projekte. Cieľ projektu: Zlepšiť vzdelávacie výsledky detí z MRK vzdelávaním a rozvojom zručností pedagógov za pomoci metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE). Zameranie projektu: Deti z MRK začínajú povinnú školskú dochádzku spravidla bez predchádzajúcej predškolskej prípravy. Prostredie, v ktorom vyrastajú, obvykle neposkytuje primerané podnety pre rozvoj nielen predškolských zručností, ale aj slovenského jazyka a logického myslenia. V domácom prostredí obvykle komunikujú v rómskom jazyku, slovenský jazyk začínajú používať po nástupe do školy. Nedostatky v rôznych rovinách a v oblasti myslenia sa prejavujú pri vstupe do školy, pri ktorých deti z MRK podávajú výrazne nižší výkon než ich rovesníci. Do prvého, prípadne nultého ročníka nastupujú deti z MRK väčšinou s nerozvinutými kognitívnymi funkciami, ktoré nevyhnutné pre osvojenie čítania a písania bežnými pedagogickými postupmi. Žiaci z MRK potrebujú pomoc pri rozvoji jazykových a kognitívnych zručností. Učitelia hľadajú efektívne nástroje pre ich rozvoj. Preto do nášho školstva chceme aplikovať zahraničím overenú a mnohých krajinách používanú metódu "Feuersteinove inštrumentálne obohacovanie" (FIE) zameranú na rozvoj kognitívnych funkcií. Metóda vychádza z princípov vývinovej a kognitívnej psychológie a mnohými štúdiami preukázala svoju účinnosť pri práci s deťmi a dospelými, u ktorých bola z rôznorodých príčin zastavená alebo spomalená prirodzená schopnosť učiť sa a využívať naučené poznatky v bežnom živote. Realizácia projektu: Pracovníci Feuersteinovho inštitútu zrealizovali testovanie 29 detí (práve nastupujúcich do nultého ročníka Veľká Ida nástroj (testami) vyvinutý Feuersteinovým inštitútom na zisťovanie kognitívnych funkcii človeka. Tento dynamický spôsob testovania na rozdiel od bežných psychometrických inteligenčných testov umožňuje určiť, aký je potenciál pre rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa, aké má dieťa schopnosti učiť sa. a) 11 detí zapojených do intenzívneho programu FIE v rámci dopoludňajšej výuky v a tiež aj v popoludňajších hodinách; b) 8 detí, ktoré pochádzajú z tej istej MRK, budú zapojené do programu FIE, ako súčasť dopoludňajšieho vyučovania v ZŠ, ale nenavštevujú popoludní žiadnu inštitúciu, ktorá sa zaoberá vzdelávaním, t. j. nebudú súčasťou intenzívneho poobedňajšieho programu, ktorý prebieha na ZŠ Veľká Ida; c) 10 detí, ktoré pochádzajú z tých istých MRK, ale nebude im poskytnutá intervencia FIE. Každý týždeň budeme venovať dopoludňajšej výučbe 3 hodiny, kde žiakom budeme sprostredkovať obsah učiva pomocou FIE programu. Budeme využívať materiál, ktorý nám poskytol „Feuersteinov“ inštitút z Izraela. Tento súbor materiálov obsahuje sedem inštrumentov. Každým inštrumentom máme pracovať približne dva mesiace. Za pomoci týchto inštrumentov máme u detí rozvíjať slovnú zásobu, logické myslenie, e m p a t i u , vyvolať u detí rôzne emócie, kritické myslenie a hlavne by sme mali u detí rozvíjať abstraktné myslenie na vyššej úrovni. Popoludňajšia výučba, ktorá prebieha v čase od 12:30 do 15:15 hodine sa týmto deťom venuje špeciálna pedagogička a jeden pedagogický zamestnanec školy, ktorý pomáha pri výučbe špeciálnej pedagogičke. Táto výučba je rozdelená na 4 časti. Prvá časť je stále zameraná na výučbe s FIE programom. Druhá časť je zameraná na relaxáciu, udržiavanie pozornosti sústredenosti, za pomoci rôznych riekaniek, pesničiek, básničiek, rozprávok a aktívnych aktivít. Tretia časť je zameraná na správne stolovanie a na osvojenie si hygienických návykov. V poslednej časti sa špeciálna pedagogička zameriava na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. Pomocou rôznych grafomotorických cvičení, didaktických a pohybových hier.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.