Základná škola Veľká Ida
Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti
Aktualizované: 07.04.2019
Názov projektu: Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti Súčasná ekonomická a sociálna situácia si vyžaduje v oblasti vzdelávania intervencie do všetkých zložiek vzdelávacieho systému. Spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí budú vzdelaní a budú disponovať zručnosťami. V poslednej dobe výrazne vzrástli medzi žiakmi problémy s nesprávnou výslovnosťou, gramatikou, znížila sa ich úroveň slovnej zásoby a zároveň klesá schopnosť čítať text s porozumením, rastie problém s počtami v rámci matematiky, žiaci nevedia využívať matematiku v rôznych súvislostiach v praktickom živote. To ovplyvňuje negatívne i finančnú gramotnosť. Práve preto sa súčasný vzdelávací proces rozšíril o extra hodiny , v ktorých pedagógovia našej školy budú za pomoci moderných didaktických pomôcok využívať inovatívne a atraktívne formy vzdelávania. Cieľ aktivity: Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na čitateľskú , matematickú a prírodovednú gramotnosť . Hlavnou formou vyučovania v rámci extra hodín bude implementácia inovatívnych metód a foriem do vyučovania so zameraním na PISA gramotnosti . Pedagógovia budú využívať interaktívne a digitálne vyučovanie, nové učebné pomôcky, modernú literatúru, inovačné a aktivizujúce metódy s využitím IKT, metódy projektového a problémového vyučovania, zážitkové, situačné či inscenačné učenie, prezentačné metódy, aktivity s využitím internetu, didaktické hry, výskumnú činnosť a pozorovanie, induktívne metódy, metódy na rozvíjanie kritického myslenia... V rámci inovácie vzdelávania dôjde aj k rozšíreniu kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov . Cieľ aktivity: Podporiť vzdelávanie pedagógov zamerané na moderné vzdelávanie a zabezpečiť výmenu skúseností pomocou pedagogických klubov . Zdôvodnenie a popis aktivity: Za účelom úspešnej realizácie projektu je potrebné umožniť našim pedagogickým zamestnancom získať nové kompetencie potrebné pre prípravu inovácie vzdelávania žiakov na ZŠ. Členovia klubu budú riešiť, diskutovať a navrhovať riešenie problémov pri práci so žiakmi. Navzájom si budú vymieňať a zdieľať overené postupy najmä v oblasti inovatívneho vzdelávania. Činnosť a aktivity všetkých klubov budú prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov s cieľov zlepšenia študijných výsledkov žiakov a teda aj akéhokoľvek testovania.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.