Základná škola Veľká Ida
Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti
Aktualizované: 07.04.2019
Názov projektu: Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti Súčasná   ekonomická   a   sociálna   situácia   si   vyžaduje   v   oblasti   vzdelávania   intervencie   do všetkých   zložiek   vzdelávacieho   systému.   Spoločnosť   potrebuje   ľudí,   ktorí   budú   vzdelaní   a   budú disponovať   zručnosťami.   V   poslednej   dobe   výrazne   vzrástli   medzi   žiakmi   problémy   s   nesprávnou výslovnosťou,   gramatikou,   znížila   sa   ich   úroveň   slovnej   zásoby   a   zároveň   klesá   schopnosť   čítať   text s   porozumením,   rastie   problém   s   počtami   v   rámci   matematiky,   žiaci   nevedia   využívať   matematiku   v rôznych   súvislostiach   v   praktickom   živote.   To   ovplyvňuje   negatívne   i   finančnú   gramotnosť.   Práve preto   sa   súčasný   vzdelávací   proces    rozšíril   o    extra   hodiny ,   v   ktorých   pedagógovia   našej   školy budú    za    pomoci    moderných    didaktických    pomôcok    využívať    inovatívne    a    atraktívne    formy vzdelávania. Cieľ aktivity: Zabezpečiť   inováciu   obsahu   a   metód   vzdelávania   s   dôrazom   na   čitateľskú ,   matematickú    a prírodovednú   gramotnosť .   Hlavnou   formou   vyučovania   v   rámci   extra   hodín   bude   implementácia inovatívnych   metód    a   foriem    do   vyučovania   so   zameraním    na   PISA   gramotnosti .   Pedagógovia budú    využívať    interaktívne    a    digitálne    vyučovanie,    nové    učebné    pomôcky,    modernú    literatúru, inovačné   a   aktivizujúce   metódy   s   využitím   IKT,   metódy   projektového   a   problémového   vyučovania, zážitkové,    situačné    či    inscenačné    učenie,    prezentačné    metódy,    aktivity    s    využitím    internetu, didaktické    hry,    výskumnú    činnosť    a    pozorovanie,    induktívne    metódy,    metódy    na    rozvíjanie kritického myslenia... V    rámci    inovácie    vzdelávania    dôjde    aj    k    rozšíreniu    kľúčových    kompetencií    pedagogických zamestnancov . Cieľ aktivity: Podporiť   vzdelávanie   pedagógov   zamerané   na   moderné   vzdelávanie    a   zabezpečiť   výmenu skúseností   pomocou pedagogických klubov . Zdôvodnenie a popis aktivity: Za     účelom     úspešnej     realizácie     projektu     je     potrebné     umožniť     našim     pedagogickým zamestnancom   ZŠ   získať   nové   kompetencie   potrebné   pre   prípravu   inovácie   vzdelávania   žiakov   na ZŠ.    Členovia   klubu   budú   riešiť,   diskutovať   a   navrhovať   riešenie   problémov   pri   práci   so   žiakmi. Navzájom    si    budú    vymieňať    a    zdieľať    overené    postupy    najmä    v    oblasti    inovatívneho vzdelávania.    Činnosť    a   aktivity    všetkých    klubov    budú    prioritne    zamerané    na    rozvíjanie čitateľskej,   matematickej   a   prírodovednej   gramotnosti   žiakov   s   cieľov   zlepšenia   študijných výsledkov žiakov a teda aj akéhokoľvek testovania.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.