Základná škola Veľká Ida
Podpora profesijnej orientácie
Aktualizované: 12.10.2015
PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZŠ NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU Koncom školského roka 2014/2015 sa naša škola zapojila do projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov na odborné vzdelávanie a prípravu, cieľom ktorého   je  zlepšiť úroveň poskytovania profesijnej orientácie pre žiakov ŽŠ vo vzťahu  k prioritám polytechnickej výchovy, aby sa žiaci ZŠ rozhodovali  o budúcom štúdiu na SOŠ so zreteľom na potreby trhu práce  a uplatniteľnosti na trhu práce.
Účelom   aktivity   je   podporiť   profesijnú   orientáciu    žiakov   ZŠ   na   odborné   vzdelávanie
a prípravu   prostredníctvom   odbornej    publicity   tak,   aby   žiak   ZŠ   pri   rozhodovaní   o budúcom
povolaní   vzal      do    úvahy   zameranie   hospodárstva   svojho   regiónu   resp.   SR   a ich   prognózu 
v strednodobom   a dlhodobom   horizonte.   Zároveň   by   sa   rozhodol   pre    budúce   štúdium   tak,   aby
mohol   uplatniť   získané   odborné   vedomosti    a zručnosti,   ktoré   získal   vzdelávacím   procesom
vo     vybudovaných     odborných      učebniach     novými     vyučovacími     metódami     a formami
zameranými      na      zážitkové       učenie.      Celá      koncepcia      smeruje      k budúcej      vyššej
konkurencieschopnosti  týchto žiakov na trhu práce. Pri   výbere   strednej   školy   pre   zvyšovanie   si   vzdelanosti   výchovný   poradca   úzko   spolupracuje   s rodičmi   žiakov   so   ŠPU   individuálnymi   stretnutiami   a   poradenstvom   pri   vhodnom   výbere strednej školy vzhľadom na rôzne možnosti a individualitu žiaka.     V rámci projektu sa za našu školu zúčastnili vzdelávania PaedDr. Hribová  a Mgr. Timárová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.