Základná škola Veľká Ida
Podpora profesijnej orientácie
Aktualizované: 12.10.2015
PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZŠ NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU Koncom školského roka 2014/2015 sa naša škola zapojila do projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov na odborné vzdelávanie a prípravu, cieľom ktorého je  zlepšiť úroveň poskytovania profesijnej orientácie pre žiakov ŽŠ vo vzťahu  k prioritám polytechnickej výchovy, aby sa žiaci ZŠ rozhodovali  o budúcom štúdiu na SOŠ so zreteľom na potreby trhu práce  a uplatniteľnosti na trhu práce. Účelom   aktivity   je   podporiť   profesijnú   orientáciu    žiakov   ZŠ   na   odborné   vzdelávanie a prípravu   prostredníctvom   odbornej    publicity   tak,   aby   žiak   ZŠ   pri   rozhodovaní   o budúcom povolaní   vzal     do    úvahy   zameranie   hospodárstva   svojho   regiónu   resp.   SR   a ich   prognózu  v strednodobom   a dlhodobom   horizonte.   Zároveň   by   sa   rozhodol   pre    budúce   štúdium   tak,   aby mohol   uplatniť   získané   odborné   vedomosti    a zručnosti,   ktoré   získal   vzdelávacím   procesom vo     vybudovaných     odborných      učebniach     novými     vyučovacími     metódami     a formami zameranými      na      zážitkové       učenie.      Celá      koncepcia      smeruje      k budúcej      vyššej konkurencieschopnosti  týchto žiakov na trhu práce. Pri výbere strednej školy pre zvyšovanie si vzdelanosti výchovný poradca úzko spolupracuje s rodičmi žiakov so ŠPU individuálnymi stretnutiami a poradenstvom pri vhodnom výbere strednej školy vzhľadom na rôzne možnosti a individualitu žiaka. V rámci projektu sa za našu školu zúčastnili vzdelávania PaedDr. Hribová a Mgr. Timárová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.