Základná škola Veľká Ida
IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE
Aktualizované: 27.10.2019
Názov projektu: IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE Pre súčasnú spoločnosť je dôležité, aby v nej bol dostatok špecialistov, ktorí sa vyznajú v svojej profesii a majú k nej dobrý vzťah. Je potrebné ich vychovávať od mladosti. Štúdium prírodných vied je behom na dlhú trať, vybudovať solídne pochopenie prírodovedných disciplín, súčasnej matematiky, informatiky a technických vied trvá veľa rokov. Aby si dieťa zachovalo nadšenie pre prírodné vedy, matematiku, informatiku a technické vedy potrebuje byť akceptované svojim okolím. Učitelia   budú   mať   k   dispozícií   množstvo   metodických   postupov   a   učebných   materiálov   s   využitím moderných   digitálnych   technológií   pre   rôzne   didaktické   situácie.   Vzdelávanie,   ktoré   koncepčne   vychádza   z konštruktivizmu,   dominantné   sú   interaktívne   vyučovacie   metódy,   digitálne   technológie,   aktívne   poznávanie a   bádateľsky   orientovaný   prístup,   podnecuje   žiakov   k   aktivite   a   k   záujmu   o   preberané   témy,   čo   ma   za následok motiváciu k štúdiu daných predmetov. Strategický cieľ projektu: Vytvorenie    modelu    vzdelávania    a    prípravy    mladých    ľudí    pre    aktuálne    a    perspektívne    potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Ciele: Inovácia   prírodovedného   a   technického   vzdelávania   na   základných   a   stredných   školách   so   zameraním na   informatiku   a   IKT,   orientácia   mladých   ľudí   na   ďalšie   štúdium   v   študijných   odboroch   a   programoch   s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore. Zdroj: http://itakademia.sk/podaktivity-projektu/
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.