Základná škola Veľká Ida
Podpora polytechnickej výchovy
Aktualizované: 12.10.2015
NÁRODNÝ PROJEKT : PODPORA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH Koncom školského roka 2014/2015 sa naša škola zapojila do projektu Podpora polytechnickej výchovy na základných školách v predmetoch fyzika, chémia, biológia a technika. Vzdelávací program predstavuje konkrétnu aktivitu v rámci prebiehajúceho Národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ , v ktorej prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov základnej školy vo  vzdelávacej oblasti Človek a svet práce je zámerom podporiť polytechnickú výchovu a profesijnú orientáciu žiakov na odborné vzdelávanie a prípravu na SOŠ. Na školeniach prebiehajúcich v rámci realizácie projektu sa zúčastnili vyučujúci jednotlivých predmetov. Za predmet technika: Ing. M. Stahovcová, Mgr. E. Timárová, Mgr. Ján Zambory   V predmete   fyzika   sa zúčastnila vzdelávania Mgr. E. Kardosová, v predmete   chémia Mgr. Kissová a v  predmete biológia Mgr. Gallayová. Cieľom národného projektu je zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú výchovu, rozvoj pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na: • zatraktívnenie kvality vzdelávania zameraného na polytechnickú výchovu; • podporu zvýšenia kvality vzdelávania na ZŠ v oblasti polytechnickej výchovy; •   vytvorenie   štandardov   nových   foriem   prípravy   žiakov   ZŠ   na   povolanie   s       využitím inovovaných foriem a metód výučby. Hlavným výstupom projektu bude návrh minimálneho štandardu vybavenia didaktických pomôcok pre praktické vyučovanie a tvorba metodologického manuálu pre predmety zamerané na polytechnickú výchovu. Na našu školu boli v rámci projektu dodané učebné pomôcky, ktoré budeme využívať v rámci predmetov fyzika, chémia, biológia a technika.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.