Základná škola Veľká Ida
Podpora polytechnickej výchovy
Aktualizované: 12.10.2015
NÁRODNÝ PROJEKT : PODPORA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH Koncom    školského    roka    2014/2015    sa    naša    škola    zapojila    do    projektu    Podpora polytechnickej    výchovy    na    základných    školách    v predmetoch    fyzika,    chémia,    biológia a technika. Vzdelávací    program    predstavuje    konkrétnu    aktivitu    v rámci    prebiehajúceho    Národného projektu   Podpora   profesijnej   orientácie   žiakov   základnej   školy   na   odborné   vzdelávanie a prípravu    prostredníctvom    rozvoja    polytechnickej    výchovy    zameranej    na    rozvoj pracovných     zručností     a práca     s talentami“ ,     v ktorej     prostredníctvom     kontinuálneho vzdelávania   pedagogických   zamestnancov   základnej   školy   vo    vzdelávacej   oblasti   Človek a svet   práce   je   zámerom   podporiť   polytechnickú   výchovu   a   profesijnú   orientáciu   žiakov   na odborné vzdelávanie a prípravu na SOŠ.    Na   školeniach   prebiehajúcich   v rámci   realizácie   projektu   sa   zúčastnili   vyučujúci   jednotlivých predmetov. Za predmet technika:  Ing. M. Stahovcová, Mgr. E. Timárová, Mgr. Ján Zambory    V predmete   fyzika   sa   zúčastnila   vzdelávania   Mgr.   E.   Kardosová,   v predmete   chémia    Mgr. Kissová a v  predmete biológia  Mgr. Gallayová. Cieľom   národného   projektu   je   zvýšenie   záujmu   žiakov   základných   škôl   o   predmety zamerané   na   polytechnickú   výchovu,   rozvoj   pracovných   zručností   žiakov   hlavne   v   oblastiach vzdelávania   predmetov   fyziky,   techniky,   biológie   a   chémie   a   z   toho   vyplývajúca   podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu.
Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na:
• zatraktívnenie kvality vzdelávania zameraného na polytechnickú výchovu;
• podporu zvýšenia kvality vzdelávania na ZŠ v oblasti polytechnickej výchovy;
•   vytvorenie   štandardov   nových   foriem   prípravy   žiakov   ZŠ   na   povolanie   s         využitím
inovovaných foriem a metód výučby. Hlavným    výstupom    projektu    bude    návrh    minimálneho    štandardu    vybavenia    didaktických pomôcok    pre    praktické    vyučovanie    a    tvorba    metodologického    manuálu    pre    predmety zamerané na polytechnickú výchovu. Na   našu   školu   boli   v rámci   projektu   dodané   učebné   pomôcky,   ktoré   budeme   využívať   v rámci predmetov fyzika, chémia, biológia a technika.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.