Základná škola Veľká Ida
Upozornenie pre zákonných zástupcov detí
Aktualizované: 08.01.2014
Upozornenie pre zákonných zástupcov detí: Zápis do školy je evidenciou detí, ktoré dovŕ šia do septembra daného kalendárneho roka predpísaný vek pre zaradenie do 1. roč níka základnej školy t.j. 6 rokov. Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo obč an, prípadn e ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a vč as. V súlade s platnou legislatívou zákonný zástupca dieťaťa je povi nný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole („ ďalej len zápis“ ).  Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je postihnuteľné  podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z..  Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa (§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z.).  Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú š kolskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku (§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.).  V prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí priestupku , za ktorý je obec oprávnená uložiť mu pokutu do výšky 330 eur , podľa § 37 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z..
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.