Základná škola Veľká Ida
Výchovné poradenstvo
Aktualizované: 23.11.2013
Výchovné poradenstvo Funkciu výchovného poradcu vykonáva na škole PaedDr. Helena Hribová . KONZULTAČNÉ HODINY PRE ŽIAKOV: štvrtok 10: 30 h – 14:00 h, resp. po dohode so žiakom KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV: štvrtok 10: 30 h – 14:00 h (po predchádzajúcej dohode so zákonným zástupcom žiaka) Úlohou výchovného poradcu na našej škole je individuálna, resp. skupinová práca zameraná na pomoc deťom a poskytovanie odborno - metodickej pomoci triednym učiteľom, rodič om v rôznych otázkach týkajúcich sa výchovných, vzdelávacích a osobnostných problémov žiakov. Výchovný poradca ven uje pozornosť sebareflexii a sebahodnoteniu žiakov. V neposlednom rade poradca takisto uč í deti hľadať a nájsť si vhodn ú školu tak, aby bol žiak úspešný a mal č o najviac možností uplatnenia v živote. . Výchovný poradca poradí v oblastiach :  profesijná orientácia žiakov  psychológia životnej cesty  psychické poruchy v detstve a adolescencii  poruchy správania  poruchy uč enia  nadaní žiaci  základy prevencie drogových a iných závislos tí  kriminalita, šikanovanie, týranie, intolerancia  riešenie konfliktov  súč asné civilizač né trendy, hľadanie životnej cesty
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.