Základná škola Veľká Ida
Výchovné poradenstvo
Aktualizované: 21.11.2017
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Funkciu výchovného poradcu na škole vykonáva Ing. Monika Stahovcová. Konzultačné hodiny pre žiakov: štvrtok 11.30 – 14.00 (resp. po dohode so žiakom) Konzultačné hodiny pre rodičov: štvrtok 11.30 – 14.00 (po predchádzajúcej dohode so zákonným zástupcom žiaka) Úlohou výchovného poradcu na našej škole je individuálna, resp. skupinová práca zameraná na pomoc deťom a poskytovanie odborno-metodickej pomoci triednym učiteľom, rodičom v rôznych otázkach týkajúcich sa výchovných, vzdelávacích a osobnostných problémov žiakov. Výchovný poradca venuje pozornosť sebareflexii a sebahodnoteniu žiakov. V neposlednom rade poradca takisto učí deti hľadať a nájsť si vhodnú školu tak, aby bol žiak úspešný a mal čo najviac možností uplatnenia v živote. Výchovný poradca poradí v oblastiach: profesijná orientácia žiakov psychológia životnej cesty psychické poruchy v detstve a adolescencii poruchy správania poruchy učenia nadaní žiaci základy prevencie drogových a iných závislostí kriminalita, šikanovanie, týranie, intolerancia riešenie konfliktov súčasné civilizačné trendy, hľadanie životnej cesty
         