Základná škola Veľká Ida
Výchovné poradenstvo
Aktualizované: 21.11.2017
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Funkciu výchovného poradcu na škole vykonáva Ing. Monika Stahovcová.  Konzultačné hodiny pre žiakov: štvrtok 11.30 – 14.00 (resp. po dohode so žiakom) Konzultačné hodiny pre rodičov: štvrtok 11.30 – 14.00 (po predchádzajúcej dohode so zákonným zástupcom žiaka) Úlohou   výchovného   poradcu   na   našej   škole   je   individuálna,   resp.   skupinová   práca zameraná   na   pomoc   deťom   a poskytovanie   odborno-metodickej   pomoci   triednym   učiteľom, rodičom     v rôznych     otázkach     týkajúcich     sa     výchovných,     vzdelávacích     a osobnostných problémov    žiakov.    Výchovný    poradca    venuje    pozornosť    sebareflexii    a sebahodnoteniu žiakov.   V neposlednom   rade   poradca   takisto   učí   deti   hľadať   a nájsť   si   vhodnú   školu   tak,   aby bol žiak úspešný a mal čo najviac možností uplatnenia v živote.  Výchovný poradca poradí v oblastiach: profesijná orientácia žiakov psychológia životnej cesty psychické poruchy v detstve a adolescencii poruchy správania poruchy učenia nadaní žiaci základy prevencie drogových a iných závislostí kriminalita, šikanovanie, týranie, intolerancia riešenie konfliktov súčasné civilizačné trendy, hľadanie životnej cesty
         