Základná škola Veľká Ida
Zápis do 1. ročníka
Aktualizované: 26.03.2017
Základná škola, Veľká Ida 1 pozýva rodičov a deti na zápis do  I. ročníka v školskom roku 2017/2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. a 11. apríla 2017 v čase od 8.00- 15.45 hod. Zápis sa týka detí, ktoré do 31. 8. 2017 dovŕšia šesť rokov. Zápisu sa zúčastnia rodičia spolu s deťmi. Vzdelávacie možnosti: výučba cudzích jazykov anglický jazyk od 1. ročníka informatická výchova od 1.ročníka  množstvo zaujímavých krúžkov ( informatický, futbalový, basketbalový, výtvarný, tanečný, dramatický, športovo – pohybový, Angličtina hrou, Tvorivé písanie, Tvorivé hry s angličtinou ...) organizovanie lyžiarskeho, plaveckého výcviku, Čarovná noc v knižnici a iné zaujímavé podujatia profesionálny prístup kvalifikovaných pedagógov K zápisu je potrebné doniesť:   rodný list dieťaťa a kartu poistenca občiansky preukaz rodiča 20 eur na objednanie sady zošitov pre prvákov Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí v ZŠ  vo Veľkej Ide,  ktorý sa uskutoční v dňoch 10. – 11. 4. 2017. Tešíme sa na Vašu účasť! Upozornenie pre zákonných zástupcov detí: Zápis do školy je evidenciou detí, ktoré dovŕšia do septembra daného kalendárneho roka predpísaný vek pre zaradenie do 1. ročníka základnej školy t.j. 6 rokov. Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. V súlade    s platnou    legislatívou    zákonný    zástupca    dieťaťa    je    povinný prihlásiť    dieťa    na    plnenie    povinnej    školskej    dochádzky    v základnej škole („ďalej len zápis“).        Nedodržanie    zákonnej    prihlasovacej    povinnosti    dieťaťa    na    povinnú školskú   dochádzku   je   postihnuteľné         podľa   §   37   zákona   č.   596/2003   Z. z..   Obec    je    oprávnená    kontrolovať     dodržiavanie    uložených    povinností zákonných zástupcov dieťaťa (§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z.).   Priestupku   sa   dopustí   zákonný   zástupca    dieťaťa,   ktorý   ohrozuje   jeho výchovu   a vzdelávanie   alebo   zanedbáva   starostlivosť   o povinnú   školskú dochádzku    dieťaťa,    najmä    ak    dieťa    neprihlási    na    povinnú    školskú dochádzku  (§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.).   V prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí sa priestupku, za ktorý je obec oprávnená uložiť mu pokutu do výšky 330 eur, podľa § 37 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z..
             
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.