Základná škola Veľká Ida
Prihláška na stravovanie
Aktualizované: 23.09.2018
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE – ŠJ pri ZŠ Veľká Ida č. 1, 044 55, t. č. 055/ 6992114
Prihlasenie svojho dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni na školský rok 2018/2019  
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa v mesiaci.
Spôsob úhrady: v hotovosti pri vedúcej ŠJ
Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín :
Deti v MŠ: 1,19 €               Žiaci ZŠ 1. – 4. ročník: 1,01 €              Žiaci ZŠ 5. – 9. ročník: 1,09 €
Desiata: 0,28 €                                            
Obed: 0,68 €                          Obed: 1,01 €                                       Obed: 1,09 €
Olovrant: 0,23 €         
  
Odhlásiť,   resp.   prihlásiť   na   stravu   je   možné   do   8.00   deň   neprítomnosti   na   t.   č.   055/699   21   14 .   Za   včasné
odhlásenie    zo    stravy    zodpovedá    v    plnom    rozsahu    zákonný    zástupca    dieťaťa/žiaka.    Zákonný    zástupca
dieťaťa/žiaka   zo   stravovania   svoje   dieťa   odhlasuje   pri   chorobe,   odchode   zo   školy   a   pod..   Za   neodobratú   a
včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Prihláška na stravovanie Prihláška na stravovanie
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.