Základná škola Veľká Ida
Úhrada stravného
Aktualizované: 14.09.2019
Stravné sa uhrádza poštovou poukážkou, trvalým príkazom, vkladom na účet, hotovosťou alebo prostredníctvom internetbankingu. Platba sa uhrádza mesačne vopred. Rodič uhrádza stravné najneskôr do 25. dňa v príslušnom mesiaci. Číslo účtu ŠJ (IBAN): SK75 0200 0000 0016 3404 9054 Variabilný symbol: 032019 (Uvádzať stále aktuálny mesiac, napr. marec – 032019.) Konštantný symbol: 0558 Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť PRIEZVISKO A MENO ŽIAKA a jeho zaradenie do alebo , napr. Mrkvička Jozef ZŠ. V prípade súrodencov je potrebné uviesť PRIEZVISKO A SKRAKY MIEN ŽIAKOV , napr. Mrkvička Jož., Kat. ZŠ.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.