Základná škola Veľká Ida
Úhrada stravného
Aktualizované: 10.03.2019
Stravné     sa     uhrádza     poštovou     poukážkou     alebo     prevodným     príkazom prostredníctvom   internetu   bankingu.   Platba   sa   uhrádza   mesačne   vopred.   Rodič   uhrádza stravné najneskôr do   15. dňa  v príslušnom mesiaci. Číslo účtu ŠJ (IBAN): SK65 0200 0000 0028 4581 7951 Variabilný symbol:  032019 (Uvádzať stále aktuálny mesiac, napr. marec – 032019.) Konštantný symbol: 0558 Do   správy   pre   prijímateľa    je   potrebné   uviesť   PRIEZVISKO    A      MENO    ŽIAKA    a jeho   zaradenie   do      alebo   ,    napr.   Mrkvička   Jozef   ZŠ.    V   prípade   súrodencov   je potrebné   uviesť   PRIEZVISKO    A   SKRATKY   MIEN    ŽIAKOV ,    napr.    Mrkvička Jož., Kat. ZŠ.      
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.