Základná škola Veľká Ida
Z činnosti školskej knižnice
Aktualizované: 23.11.2013
Súčasťou školy je školská knižnica. Školská knižnica je knižnicou so študovň ou, slúži žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom. Základným cieľom knižnice je zvýšenie č itateľskej kultúry žiakov zavádzaním inovatívnych metód vo vyuč ovaní s využitím IKT a využívaní školskej knižnice, zabezpeč ovať slobodný prístup k informáciám, napomáhať uspokojovanie kultúrnych, informač ných a vzdelávacích potrieb, podporovať celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. Slúži na informač né a dokumentač né z abezpeč enie výchovno - vzdelávacej č innosti a výchovno - vzdelávacieho procesu. Školská knižnica pre č itateľov ponúka knihy plné rozprávok, príbehov, povestí, dobrodružstiev, ale i encyklopédie a odbornú literatúru. Jej základným cieľom je zvýšenie č itateľskej gramotnosti žiakov, predstavivosti a fantázie, zavádzaním inovatívnych metód vo vyuč ovaní s využitím rôznych situač ných hier a bábkového divadla, usporadúvaním akcií rôzneho charakteru, kvízov, tvorivých dielní, olympiád, súťaží a realizovaní m vyuč ovacích hodín. Školská knižnica je zariadená ako multimediálna uč ebň a s interaktívnou tabuľou , kde sa realizujú vyuč ovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry, hodiny č ítania, dejepisu, geografie . Využívajú sa nielen knižné publikácie, ale aj televízne vysielanie, premietanie vzdelávacích filmov z produkcie VHS a DVD. V knižnici sa nachádza aj CD prehrávač , ktorý sa využíva pri tvorbe školských relácií. Súč asťou je PC s pripojením na internet, takže sa využívajú všetky médiá s možnosťou vytl ač iť si požadované informácie, alebo si ich skopírovať z encyklopédií. Knižnič nú miestnosť zdobia portréty významných slovenských autorov z obdobia romantizmu a pútavé nástenky s portrétmi známych rozprávkových bytostí, ktoré upútajú najmä mladších č itat eľov. Hlavným cieľom školskej knižnice je budovať knižnič ný fond, viesť žiakov k č ítaniu kn íh . V školskej knižnici realizujeme tradič né podujatia: - projekt Záložka do knihy spája školy - M edzinárodný deň školských knižníc - Týždeň slovenských knižníc – sprievodné akcie - recitač nú súťaž Hviezdoslavov Kubín - projekt zameraný na hlasné č ítanie Čitateľský maratón - Pasovanie prvákov do cechu č itateľov - Noc v knižnici, kedy pre žiakov pripravujeme zábavné úlohy zamerané na rôzne témy.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.