Základná škola Veľká Ida
Z činnosti školskej knižnice
Aktualizované: 23.11.2013
Súčasťou školy je školská knižnica. Školská knižnica je knižnicou so študovň ou, slúži  žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom. Základným cieľom knižnice je  zvýšenie č itateľskej kultúry žiakov zavádzaním inovatívnych metód vo vyuč ovaní s využitím  IKT a využívaní školskej knižnice, zabezpeč ovať slobodný prístup k informáciám,  napomáhať uspokojovanie kultúrnych, informač ných a vzdelávacích potrieb, podporovať  celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. Slúži na informač né a dokumentač né  z abezpeč enie výchovno - vzdelávacej č innosti a výchovno - vzdelávacieho procesu. Školská  knižnica pre č itateľov ponúka knihy plné rozprávok, príbehov, povestí, dobrodružstiev, ale i encyklopédie a odbornú literatúru. Jej základným cieľom je zvýšenie č itateľskej  gramotnosti žiakov, predstavivosti a fantázie, zavádzaním inovatívnych metód vo vyuč ovaní s  využitím rôznych situač ných hier a bábkového divadla, usporadúvaním akcií rôzneho  charakteru, kvízov, tvorivých dielní, olympiád, súťaží a realizovaní m vyuč ovacích hodín. Školská knižnica je zariadená ako multimediálna uč ebň a s interaktívnou tabuľou , kde  sa realizujú vyuč ovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry, hodiny č ítania, dejepisu,  geografie . Využívajú sa nielen knižné publikácie, ale aj televízne vysielanie, premietanie  vzdelávacích filmov z produkcie VHS a DVD. V knižnici sa nachádza aj CD prehrávač , ktorý  sa využíva pri tvorbe školských relácií. Súč asťou je PC s pripojením na internet, takže sa  využívajú všetky médiá s možnosťou vytl ač iť si požadované informácie, alebo si ich  skopírovať z encyklopédií. Knižnič nú miestnosť zdobia portréty významných slovenských  autorov z obdobia romantizmu a pútavé nástenky s portrétmi známych rozprávkových bytostí,  ktoré upútajú najmä mladších č itat eľov. Hlavným cieľom školskej knižnice je budovať  knižnič ný fond, viesť žiakov k č ítaniu kn íh . V školskej knižnici realizujeme tradič né podujatia: - projekt Záložka do knihy spája školy - M edzinárodný deň školských knižníc - Týždeň  slovenských knižníc  – sprievodné akcie - recitač nú súťaž Hviezdoslavov Kubín - projekt zameraný na hlasné č ítanie Čitateľský  maratón - Pasovanie prvákov do cechu č itateľov - Noc v knižnici, kedy pre žiakov pripravujeme zábavné úlohy zamerané na rôzne témy.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.