Základná škola Veľká Ida
Školská knižnica
Aktualizované: 23.11.2013
Milí čitatelia, vítame Vás na stránkach naš e j školskej knižnice! A k patríte k tým, ktorí radi č ítajú pekné knižky , d ostali ste sa na tú správnu stránku . V našej knižnici ich máme naozaj veľmi veľa. Stač í prísť a rozhliadnuť sa medzi plnými polič kami. Každý č itateľ našej knižnice však musí dodržiavať pravidlá, ktoré urč uje VÝPOŽIČNÝ PORIADOK Školskú knižnicu môže navš tevovať každý žiak našej školy. Školská knižnica slúži aj pre všetkých ostatných zamest nancov školy v riadnom výpožič nom č ase. Vypožič iavanie kníh je bezplatné. Každý č itateľ môže mať požič ané maximálne 3 knižky. Každý č itateľ je povinný vrátiť vypožič anú knihu do mesiaca od dátumu výpožič ky, výpožič ný č as je možné predĺžiť po vzájomnej doho de s knihovníkom. Vypožič anú knihu si treba skontrolovať, nedostatky nahlásiť knihovníkovi. Vypožič anú knihu je nutné vrátiť v takom stave, v akom si ju č itateľ požič al. Poškodenie alebo stratu knihy je potrebné nahlásiť knihovníkovi. Stratenú knižku č itat eľ nahradí kúpou novej - rovnakej alebo uhradí jej hodnotu. Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správame tak, aby ešte dlho slúžili všetkým používateľom . V školskej knižnici organizujeme podujatia, na ktorých je každý žiak srdeč ne vítaný. Vedúca školskej knižnice: Mgr. Ľubica Diškantová Výpožič ný č as: štvrtok  - 13.00  - 14.30
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.