Základná škola Veľká Ida
Školský špeciálný pedagóg
Aktualizované: 23.01.2018

KONZULTAČNÉ HODINY ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

Každý   štvrtok      v   čase   od   13:30   -   14:30       bude   k   dispozícii   PaedDr.   Anna   Plavková ,     školský    špeciálny    pedagóg.    V    prípade    záujmu    o    konzultáciu    ohľadom    akýchkoľvek výchovných     alebo     vzdelávacích     problémov     Vášho     dieťaťa     ju     môžete     vopred kontaktovať    v pracovnom    čase    na        Základnej    škole    Veľká    Ida    a    dohodnúť    si    tak presnejší čas konzultácie.
Náplň  činnosti školského špeciálneho pedagóga na základnej škole Veľká Ida Školský špeciálny pedagóg na ZŠ: PeadDr. Anna Plavková 1 ) vykonáva   odborné   činnosti   v   rámci   špeciálnopedagogickej   diagnostiky,   individuálneho,   skupinového alebo    hromadného    poradenstva    a    intervencie    deťom    a    žiakom    zo    sociálne    znevýhodneného prostredia,    žiakom    s    mentálnym    postihnutím,    sluchovým    postihnutím,    zrakovým    postihnutím, telesným     postihnutím,     s     narušenou     komunikačnou     schopnosťou,     autizmom     alebo     ďalšími pervazívnymi     vývinovými     poruchami,     viacnásobným     postihnutím,     chorým     alebo     zdravotne oslabeným,   s   vývinovými   poruchami   a   odborné   činnosti   spojené   s   reedukáciou   porúch   správania. Poskytuje   špeciálnopedagogické   poradenstvo   a   konzultácie   zákonným   zástupcom   detí   alebo   žiakov   a pedagogickým zamestnancom škôl, 2 ) v spolupráci   s MŠ,   ZŠ   a   komunitnými   centrami   a príslušným   centrom   pedagogicko-psychologického poradenstva   a prevencie   (CPPPaP)      realizuje   a   vyhodnocuje   depistážne   screeningové   vyšetrenia u detí predškolského veku a následne vypracuje odporúčania k nastaveniu  stimulačných programov,  3 ) spolupodieľa   sa   na   vytváraní,   aktualizácii,   inovácii   IVVP   pre   žiakov   so   ŠVVP,   následne   sa   podieľa na jeho aplikácii v praxi, 4 ) realizuje     individuálnu     a skupinovú     špeciálno-pedagogickú     screeningovú     diagnostiku     u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, 5 ) kompletizuje      dokumentáciu      individuálne      začlenených      žiakov      a dohliada      na      používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných pomôcok odporúčaných zariadeniami CPPPaP, 6 ) pravidelne   realizuje   špeciálno-pedagogické      intervencie   so   žiakmi   s ťažkosťami   v   učení,   zvlášť   so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, 7 ) aktívne sa zúčastňuje zápisu žiakov do 1. ročníkov, 8 ) odborne    zabezpečuje    integráciu    zdravotne    oslabených    žiakov    a ich    dokumentáciu    a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom CPPPaP, 9 ) systematicky    sa    vzdeláva    a sleduje    nové    prístupy    a trendy    v odborných    oblastiach    súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ, 1 0 ) práca v segregovaných komunitách, 1 1 ) spolupráca pri neformálnom vzdelávaní, 1 2 ) spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie, 1 3 ) zachováva   mlčanlivosť   o skutočnostiach,   o ktorých   sa   dozvedel   pri   vykonávaní   prác   vo   verejnom záujme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.