Základná škola Veľká Ida
Školský špeciálný pedagóg
Aktualizované: 23.01.2018

KONZULTAČNÉ HODINY ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

Každý štvrtok v čase od 13:30 - 14:30 bude k dispozícii PaedDr. Anna Plavková , školský špeciálny pedagóg. V prípade záujmu o konzultáciu ohľadom akýchkoľvek výchovných alebo vzdelávacích problémov Vášho dieťaťa ju môžete vopred kontaktovať v pracovnom čase na Základnej škole Veľká Ida a dohodnúť si tak presnejší čas konzultácie.
Náplň činnosti školského špeciálneho pedagóga na základnej škole Veľká Ida Školský špeciálny pedagóg na ZŠ: PeadDr. Anna Plavková 1 ) vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl, 2 ) v spolupráci s MŠ, a komunitnými centrami a príslušným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) realizuje a vyhodnocuje depistážne screeningové vyšetrenia u detí predškolského veku a následne vypracuje odporúčania k nastaveniu  stimulačných programov, 3 ) spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi, 4 ) realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, 5 ) kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných pomôcok odporúčaných zariadeniami CPPPaP, 6 ) pravidelne realizuje špeciálno-pedagogické intervencie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, 7 ) aktívne sa zúčastňuje zápisu žiakov do 1. ročníkov, 8 ) odborne zabezpečuje integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom CPPPaP, 9 ) systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ, 1 0 ) práca v segregovaných komunitách, 1 1 ) spolupráca pri neformálnom vzdelávaní, 1 2 ) spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie, 1 3 ) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.