Základná škola Veľká Ida
Školský psychológ
Aktualizované: 23.01.2018
Funkciu školského psychológa na škole vykonáva Mgr. Barbora Kubelková.  Konzultačné hodiny pre žiakov: pondelok až piatok  7:30 – 14:30  Konzultačné hodiny pre rodičov: štvrtok 7:30 – 14.30 (po predchádzajúcej dohode so zákonným zástupcom žiaka) Úlohou      školského      psychológa      je      vykonávať      odborné      činnosti      v rámci      orientačnej psychologickej       diagnostiky,       individuálneho       ,       skupinového       psychologického       poradenstva, psychoterapie,   prevencie   a intervencie   k deťom   a žiakom   s osobitým   zreteľom   na   proces   výchovy a vzdelávania     v škole.     Poskytuje     odborné     psychologické     poradenstvo     a konzultácie     zákonným zástupcom   žiakov.   Vykonáva   aj   odborné   činnosti   psychologického   poradenstva   v oblasti   rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Výhodou   školského   psychológa,   ktorý   pôsobí   na   škole   je,   že   osobne   pozná   atmosféru   školy, členov    pedagogického    zboru,    ich    štýl    práce    a používané    metódy.    Žiaci    a rodičia    môžu    v prípade potreby    využiť    služby    školského    psychológa    a prispieť    tak    k zefektívneniu    výchovy    a vzdelávania.      Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.