Základná škola Veľká Ida
Školský klub detí
Aktualizované: 23.11.2013
Školský klub detí ŠKD je neoddeliteľnou súčasťou školy. Vychádza z plánu práce školy a Školského výchovného programu pre ŠKD s názvom ,,Hrou za poznaním, tvorivosťou a pohybom.“ Výchovná č innosť s deťmi je podľa týždenných plánov rozdelená na odpoč inkovú a rekreač nú, záujmovú činnosť a prípravu na vyuč ovanie. Odpoč inková č innosť zabezpeč uje deťom oddych prostredníctvom rôznych hier, počúvaním rozprávok, hudby č i práce s detským č asopisom. Rekreač ná č innosť slúži deťom na odreagovanie sa a odstránenie únavy z vyuč ovania. Tu zaraďujeme vychádzky do prírody, rôzne pohybové a loptové hry, v zimnom období vychádzky spojené so zimnými športmi. Záujmová č innosť pomáha uspokojovať a rozvíjať tal ent a nadanie detí v niekoľkých oblastiach: - spoloč ensko - vedná oblasť , ktorá napomáha formovaniu národného povedomia, - pracovno – technická oblasť rozvíja tvorivosť detí, formuje základné pracovné zruč nosti a návyky, napomáha porozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu  - v esteticko  – výchovnej oblasti sa snažia vnímať a prežívať krásu okolo seba, prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám, kultivovane sa vyjadrovať a vystupovať na verejnosti, - prírodovedno  - environmentálna oblasť vedie deti  k poznaniu základných princípov ochrany a tvorby životného prostredia, - telovýchovná, športová a zdravotná oblasť pozitívne vplýva na rozvoj duševného a fyzického zdravia a rozvoj všestrannej pohybovej aktivity a zdravého životného štýlu, - vo vzdelávacej oblasti ide o kvalitnú prípravu na vyuč ovanie, ktorá pozostáva z písania úloh, vedie žiakov k samostatnosti a zodpovednosti pri príprave na vyuč ovanie, získavaniu nových poznatkov a informácii a poznávaniu nových spôsobov uč enia. Pozornosť a individu álny prístup sa venuje slabším žiakom. Do výchovnej č innosti boli zaradené aj príležitostné akcie ako: ,,Jablkový týždeň “ - príprava ovocného šalátu spojená s ochutnávkou, púšťanie šarkanov, ,,Valentínske srdce“ , ,,Moja najobľúbenejšia kniha“ - výstav ka kníh, ,,Farebná nátierka“ - veľkonoč né varenie, ,,Láska k druhým“ - výmena darč ekov, ,,Športový máj“ a zábavné odpoludnie na Deň detí. V školskom roku 2013/2014 bolo zriadené jedno oddelenie ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Ivety Kostyrinovej. Vychovávateľka pracovala na polovič ný úväzok, ktorý si dopĺňala vyuč ovaním predmetov na I. stupni ZŠ. V ŠKD bolo zapísaných 29 žiakov 1. až 4. roč níka. Na svoju č innosť využívali im urč enú miestnosť. K dispozícii mali všetky školské priestory - tel ocvič ňu, poč ítač ovú miestnosť, školské a obecné futbalové ihrisko, neďaleký park, obecnú a školskú knižnicu. Interiér ŠKD je rozdelený na dve č asti, pracovnú a oddychovú. Je vybavený nábytkom, televízorom, DVD prehrávač om, spoloč enskými hrami a hrač ka mi. Stravovanie mali žiaci zabezpeč ené v školskej jedálni. Prevádzka ŠKD bola denne od pondelka do piatka v č ase od 11,25 do 15,30 hod. Príspev ok za pobyt žiaka v ŠKD bol 5 € . Túto č iastku celoroč ne platili aj žiaci v hmotnej núdzi.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
1 1