Základná škola Veľká Ida
Dejepisná olympiáda
Aktualizované: 01.03.2015
Dejepisná olympiáda December bol mesiacom, na ktorý sme sa veľmi tešili. Oč akávali sme najkrajšie sviatky v roku - Vianoce a tešili sme sa aj na prázdniny. Ale v tomto mesiaci sme spolu našimi uč iteľmi pripravovali aj vianoč nú akadémiu pre rodič ov. No a v neposlednom rade to boli súťaže, ktoré preverili naše vedomosti. 11. 12. 2014 sa konalo školské kolo Olympiády z dejepisu , ktoré sa uskutočnilo v školskej knižnici. Zúč astnili sa na ňom žiaci 6. - 9. roč níka. Otázky boli stavané tak, aby preverili všeobecné poznatky žiakov z histórie a kultúry. Olympiády sa zúč astnilo 15 žiakov s nasledovným umiestnením. Najlepšie výsledky : Z o ši e stakov získali najlepšie umiestnenie Miška Štrompová a Matúš Paperník zo VI. A. Najviac súťažiacich sa zúč astnilo z o siedmeho roč níka. Najlepší výsledok získal Marek Szantovszki zo VII. A. Spomedzi ôsmakov sa víťazkou stala Diana Molitorisová z VIII. A. Z 9. roč níka sa olympiády zúč astnili 3 žiač ky, prič om na j viac bodov získala Sandra Bercová z IX. A. Víťazom sr deč ne blahoželáme a všetkým zúč astneným prajeme veľa chuti do uč enia.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.