Základná škola Veľká Ida
LIGA 4X4
Aktualizované: 01.03.2015
LIGA 4X4 Piataci našej školy sa v novembr i 201 4 zúč astnili matematickej súťaže Liga 4 x 4. Súťaže sa zúč astnili žiaci V. A a obsadili pekné 3. miesto. Žiaci súťažili v tomto zložení:  Lenka Škulková Ema Sokáč ová Daniel Hajduč ek Kristián Szabó Zapojením sa do súťaže si žiaci rozvíjajú matematické schopnosti a zruč nosti, stretávajú sa s netradič nými úlohami a matem atickými hrami a šíria dobré meno školy. Blahoželáme! Ďakujeme aj Mgr. Edite Kardosovej, ktorá žiakov pripravovala. Liga 4x4 – 2014/2015 – 3. Miesto – Hajduček, Szabó, Sokáčová, Škulková
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.