Základná škola Veľká Ida
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Aktualizované: 01.03.2015
Olympiáda zo slovenského jazyka Zač iatkom novembra sa v školskej knižnici uskutoč nilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR. Cieľom tejto olympiády je rozvíjať komunikač né schopnosti žiakov v materinskom jazyku, ich tvorivosť a v neposlednom rade preh ĺbiť ich záujem o slovenský jazyk a literatúru. Súťaž zorganizovala PaedDr. Helena Hribová, ktorá bola aj predsedníč kou komisie, za pomoci Mgr. Ľubice Diškantovej a Mgr. Márie Černej. Olympiády sa zúč astnilo 10 žiakov z VIII. A a IX. A triedy. Po vyprac ovaní testu nasledovala transformácia textu a ústny prejav na vopred vybranú tému. Víťazkou školského kola sa stala žiač ka VIII. A triedy Diana Molitorisová, ktorá bude našu školu reprezentovať na obvodovom kole v Košiciach. Všetkým úč astníkom ďakujeme za úč asť a Diane blahoželáme .
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.