Základná škola Veľká Ida
Výberové konanie - 1
Aktualizované: 17.02.2020
Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca Voľné pracovné miesto na dobu určitú zastupovanie počas PN a MD od 24.2.2020 Pozícia: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy Názov zamestnávateľa: Základná škola Veľká Ida Adresa: Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida Kontakt: 055/69 922 117 email. zsvelkaida@zsvelkaida.sk Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: Učiteľ Učiteľ prvého stupňa základnej školy Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vzdelanie v požadovanom odbore Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru Overené doklady o vzdelaní Životopis Motivačný list Súhlas so spracovaním osobných údajov Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: Miesto je obsadzované na dobu určitú od 24.2. 2020 počas práceneschopnosti a MD pedagogického zamestnanca. Úväzok: 100 % Platové podmienky: V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov platnej od 1.1.2020 v závislosti od dĺžky započítanej praxe. Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 20.2.2020. Vo Veľkej Ide dňa 17.2.202 Mgr. Terézia Besterciová riaditeľka školy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.