Základná škola Veľká Ida
Výberové konanie - 2
Aktualizované: 17.02.2020
Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida Informácia o voľnom pracovnom mieste V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1,044 55 Veľká Ida Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ základnej školy Podkategória pedagogického zamestnanca: špeciálny pedagóg Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie príslušného stupňa Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru Overené doklady o vzdelaní Životopis Motivačný list Súhlas so spracovaním osobných údajov Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: Miesto je obsadzované na dobu určitú od 24.2. 2020 počas MD pedagogického zamestnanca. Úväzok: 100 % Platové podmienky: V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov platnej od 1.1.2020 v závislosti od dĺžky započítanej praxe. Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 20.2.2020. Vo Veľkej Ide dňa 17.2.202 Mgr. Terézia Besterciová riaditeľka školy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.