Základná škola Veľká Ida
Výberové konanie - 2
Aktualizované: 10.12.2019
Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida Informácia o voľnom pracovnom mieste Miesto : Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida Predpokladaný termín nástupu: 8.1.2020 Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú počas realizácie projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v trvaní od 1.09. 2019 do 31.08.2022 Pozícia: pedagogický asistent, rozsah úväzku : 100% Požiadavky na zamestnanca: Požadované vzdelanie: podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 31/2018 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie zamestnancov a odborných zamestnancov: Úplné stredné odborné vzdelanie - v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, - úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, - úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, - v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo, profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, - v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika, - v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, - v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo, v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, - ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, vítaná je znalosť rómskeho jazyka, skúsenosti s prácou so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a prax v školstve (najmä skúsenosti v oblasti špeciálnej pedagogiky – práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). Hrubá mzda: 612 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov. Žiadosť o zamestnanie s priloženým profesijným životopisom je potrebné zaslať do 19.12.2019. Po uvedenom termíne vedenie školy pozve uchádzača na osobný pohovor. ADRESA: Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 04455 Veľká Ida Kontakt: 055/69 92 117 , 0917 539 349, email: zsvelkaida@zsvelkaida.sk Veľká Ida 10.12.2019 Mgr. Terézia Besterciová riaditeľka školy
· ·
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.