Základná škola Veľká Ida
Výberové konanie - 2
Aktualizované: 04.09.2018
Základná škola, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida Informácia o voľnom pracovnom mieste  V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 15.9. 2018 v projekte „Škola otvorená všetkým“ Pozícia:  pedagogický asistent  Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie  - v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, - úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, - úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko- pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016. - hrubá mzda – 616,50 € Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, - v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo,  profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, - v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika, - v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, - v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo, v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.  - morálna bezúhonnosť - zdravotná spôsobilosť - ovládanie práce na PC word, excel, internet, interaktívna tabuľa - výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti - záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi  - hrubá mzda – 690 € Zoznam požadovaných dokladov:  1. Žiadosť  2. Profesijný životopis  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní  5. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  6. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom, alebo osobne do 10.9. 2018 na riaditeľstvo školy. Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida  Kontakt: 055/69 92 117 ,0917 539 349,  email: zsvelkaida@zsvelkaida.sk Veľká Ida  3.9.2018  Mgr. Terézia Besterciová  riaditeľka školy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.