Základná škola Veľká Ida
Školský parlament
Aktualizované: 22.11.2013
Školský parlament Školský parlament vytvára nové formy spolupráce s uč iteľmi a vedením školy. Svojou č innosťou umožňuje žiakom participovať na demokratickom riadení chodu školy Prácou školského parlamentu chceme na našej škole docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoloč nej č innosti, nahradiť pasívnu úč asť žiakov na spoloč enských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení, nauč iť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samosta tnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov a zážitkovou formou si vyskúšať školu demokracie a života. Členmi parlamentu sú zvolení zástupcovia 2. - 9. roč níka, ktorí sa stretávajú v zmysle štatútu i rokovacieho poriadku na pracov ných stretnutiach raz za mesiac. Zasadnutia zvoláva jeho predseda a zúč astňuje sa na nich aj č len vedenia školy. Na zasadnutiach školského parlamentu zástupcovia tried referujú, ako splnili uložené úlohy z posledného zasadnutia, hovoria o tom, č o ich trápi, č o navrhujú zmeniť, tlmoč ia názory a návrhy svojich spolužiakov. Do rokovania v prípade potreby vstúpi i zodpovedný pedagóg. Je to však vstup len usmerňujúci, nie prikazujúci. Parlament sa môže vyjadrovať k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy , k podnetom z jednotlivých tried, k problémom vo výchovno - vzdelávacom procese. Parlament sa zapája do organizácie celoškolských aktivít (napr. Mikuláš, súťaž o najkrajšiu vianoč nú výzdobu…), spoluorganizácie školských súťaží, zlepšovania vzťahov v škole a triede i do odstraňovania nedorozumení v komunikácii uč iteľ - žiak, žiak – uč iteľ ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU 1.1 Základné ustanovenia Parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogických zamestnancov. V parlamente sú žiaci 2. – 9. roč níka. Za každú triedu je jeden poslanec, koordinátor (pedagogický zamestnanec) a riaditeľka školy. 1.2 Poslanie 1. Riešenie výchovno – vzdelávacích problémov. 2. Návrh opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole. 3. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami. 4. Hľadanie východiska pri riešení priestupkov žiakov voč i školskému poriadku. 5. Usmerňovanie správania sa žiakov aj mimo školy. 6. Zavádzanie prvkov demokracie vo vzťahu uč iteľov a žiakov. Školský parlament sa bude riadiť Deklaráciou práv dieťaťa,  z ktorej vyplývajú nasledujúce práva dieťaťa: - Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia. - Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj. - Právo na meno a štátnu príslušnosť. - Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby. - Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí. - Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.