Základná škola Veľká Ida
Žiacka školská rada - preambula
Aktualizované: 22.10.2017
Žiacka školská rada vytvára nové formy spolupráce s učiteľmi a vedením školy. Svojou činnosťou umožňuje žiakom participovať na demokratickom riadení chodu školy. Prácou žiackej školskej rady chceme na našej škole docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov a zážitkovou formou si vyskúšať školu demokracie a života. Členmi žiackej školskej rady zvolení zástupcovia  5. 9.  ročníka, ktorí  sa  stretávajú  zmysle štatútu i rokovacieho poriadku na pracovných stretnutiach raz za mesiac. Zasadnutia zvoláva jeho predseda a zúčastňuje sa na nich aj člen vedenia školy. Na zasadnutiach žiackej školskej rady zástupcovia tried referujú, ako splnili uložené úlohy z posledného zasadnutia, hovoria o tom, čo ich trápi, čo navrhujú zmeniť, tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov. Do rokovania v prípade potreby vstúpi i zodpovedný pedagóg. Je to však vstup len usmerňujúci, nie prikazujúci. Školská rada sa môže vyjadrovať k otázkam, k toré sa týkajú chodu školy, k podnetom z jednotlivých tried, k problémom vo výchovno-vzdelávacom p rocese. Žiaci sa zapája do organizácie celoškolských aktivít (napr. bodovanie tried, Halloweenska party, V ianočné trhy…), spoluorganizovania školských súťaží, zlepšovania v zťahov v škole a triede i do o dstraňovania nedorozumení v komunikácii učiteľ – žiak, žiak – učiteľ. ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 1.1 Základné ustanovenia Žiacka školská rada je zložená zo žiakov školy a pedagogických zamestnancov. V rade žiaci 5. 9. ročníka. Za každú triedu je jeden poslanec, koordinátor (pedagogický zamestnanec) a riaditeľka školy. 1.2 Poslanie 1 . Riešenie výchovno-vzdelávacích problémov. 2 . Návrh opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole. 3 . Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami. 4 . Hľadanie východiska pri riešení priestupkov žiakov voči školskému poriadku. 5 . Usmerňovanie správania sa žiakov aj mimo školy. 6 . Zavádzanie prvkov demokracie vo vzťahu učiteľov a žiakov. Žiacka školská rada sa bude riadiť Deklaráciou práv dieťaťa , z ktorej vyplývajú nasledujúce práva dieťaťa:     -     Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.     -     Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.     -     Právo na meno a štátnu príslušnosť.     -     Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.    -     Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí.     -     Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť. -     Právo na bezplatné vzdelávania, hru a zotavenie. -     Právo na prednostnú ochranu a pomoc. -     Právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou a využívaním. -     Právo na ochranu pred diskrimináciou, na ochranu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva. 1.3 Organizácia činnosti 1 . Voľba poslancov – žiakov. 2 . Na prvom stretnutí Žiackej školskej rade si členovia rady zvolia medzi sebou predsedu, podpredsedu a zapisovateľa, ktorí budú koordinovať činnosť ŽŠR. 3 . Funkčné obdobie volených poslancov je jeden školský rok. 4 . Školská rada zasadne jedenkrát mesačne alebo podľa potreby. 5 . Na prvom zasadnutí si pripravia prehľad plánovaných aktivít /plán práce/. 6 . Predseda alebo podpredseda vytvorí záznam z tohto zasadnutia. 7 . Pri hlasovaní je súhlas neplatný, ak nehlasuje alebo sa ho nezúčastní nadpolovičná väčšina prítomných. 8 . Predseda má právo zvolať mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek člena rady. 9 . Neprítomní členovia môžu byť nahradení inými žiakmi zo svojej triedy a sú povinní zistiť si informácie zo zasadnutia. 1.4 Členstvo 1 . Členstvo v ŽŠR vzniká poverením zástupcu triedy 5. – 9. ročníka ZŠ priamou voľbou triednym kolektívom. 2 . Člen musí byť schopný riešiť dané problémy v kolektíve triedy. 3 . Zánik členstva v ŽŠR: a) vystúpením    b) vylúčením    c) zánikom ŽŠR 1.5 Práva a povinnosti členov 1. Člen má právo :    - podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽŠR podľa svojich schopností a možností    - asertívne vystupovať na pôde ŽŠR (predkladať vlastné názory, pripomienky, možnosti riešenia kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti)    - vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam 2. Povinnosti člena :    - dodržiavať stanovy ŽŠR    - pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽŠR    - informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa    - plniť uznesenia ŽŠR    - aktívne sa podieľať na činnosti ŽŠR    - plnenie a zodpovednosť za zadané úlohy.    - aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných ŽŠR. 1.6 Vzťahy žiackej školskej rady s pedagógmi a vedením školy 1 . Predseda ŽŠR informuje riaditeľku školy o pláne stretnutí. 2 . Pedagógovia a riaditeľka školy nápomocní pri realizácii činnosti ŽŠR s prihliadnutím na dodržiavanie školského poriadku a štatútu ŽŠR . 1.7 Štatút ŠP bol prerokovaný a schválený na stretnutí ŠP pri vo Veľkej Ide a od tohto dňa nadobúda činnosť.   ŽŠR vytvára nové formy spolupráce s učiteľmi a vedením školy. Svojou činnosťou umožňuje žiakom participovať na demokratickom riadení chodu školy Prácou v žiackej školskej rade chceme na našej škole docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť s ebarealizáciu žiakov a zážitkovou formou si vyskúšať školu demokracie a života. Členmi žiackej školskej rady zvolení zástupcovia 5. - 9. ročníka, ktorí sa stretávajú v zmysle štatútu i rokovacieho poriadku na p racovných stretnutiach raz za mesiac. Zasadnutia zvoláva jeho predseda a zúčastňuje sa na n ich aj člen vedenia školy. Na zasadnutiach školskej rady zástupcovia tried referujú, ako splnili uložené úlohy z posledného zasadnutia, hovoria o t om, čo ich trápi, čo navrhujú zmeniť, tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov. Do rokovania v prípade potreby vstúpi i zodpovedný pedagóg. Je to však vstup len usmerňujúci, nie prikazujúci. ŽŠR sa môže vyjadrovať k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy, k podnetom z jednotlivých tried, k problémom vo výchovno-vzdelávacom procese. ŽŠR sa zapája do organizácie celoškolských aktivít, spoluorganizácie školských súťaží, zlepšovania vzťahov v škole a triede i do odstraňovania nedorozumení v komunikácii učiteľ – žiak, žiak – učiteľ.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.