Základná škola Veľká Ida
Žiacka školská rada - preambula
Aktualizované: 22.10.2017
Žiacka   školská   rada vytvára   nové   formy   spolupráce   s   učiteľmi   a   vedením   školy.   Svojou   činnosťou umožňuje   žiakom   participovať   na   demokratickom   riadení   chodu   školy.   Prácou   žiackej   školskej   rady   chceme na   našej   škole   docieliť   spoluprácu   pedagógov   a   žiakov   pri   utváraní   i   realizácii   plánov   spoločnej   činnosti, nahradiť   pasívnu   účasť   žiakov   na   spoločenských   podujatiach   ich   priamou   aktivitou   na   výbere,   príprave, realizácii    i    hodnotení,    naučiť    žiakov    verejne    vystupovať,    vhodne    argumentovať    svoje    názory    i    názory rovesníkov   z   tried,   niesť   istú   mieru   zodpovednosti   za   život   vo   svojej   škole   a   zároveň   podporiť   sebadôveru,     samostatnosť,   tvorivosť   a   umožniť   sebarealizáciu   žiakov   a   zážitkovou   formou   si   vyskúšať   školu   demokracie a   života.   Členmi   žiackej   školskej   rady   sú   zvolení   zástupcovia    5.   –   9.    ročníka, ktorí    sa    stretávajú    v    zmysle štatútu   i   rokovacieho   poriadku   na   pracovných   stretnutiach   raz   za   mesiac.   Zasadnutia   zvoláva   jeho   predseda   a zúčastňuje    sa    na    nich    aj    člen    vedenia    školy.    Na    zasadnutiach    žiackej    školskej    rady zástupcovia    tried      referujú,   ako   splnili   uložené   úlohy   z   posledného   zasadnutia,   hovoria   o   tom,   čo   ich   trápi,   čo   navrhujú   zmeniť, tlmočia    názory    a    návrhy    svojich    spolužiakov.    Do    rokovania    v    prípade    potreby    vstúpi    i    zodpovedný      pedagóg.   Je   to    však   vstup   len   usmerňujúci,   nie   prikazujúci.   Školská   rada   sa   môže   vyjadrovať   k   otázkam, k toré   sa   týkajú   chodu   školy,   k   podnetom   z   jednotlivých   tried,   k   problémom   vo výchovno-vzdelávacom p rocese.   Žiaci   sa   zapája   do   organizácie   celoškolských      aktivít   (napr. bodovanie   tried,   Halloweenska   party, V ianočné    trhy…),    spoluorganizovania    školských    súťaží,     zlepšovania    v zťahov    v    škole    a    triede    i    do o dstraňovania nedorozumení v komunikácii učiteľ – žiak, žiak – učiteľ.   ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 1.1 Základné ustanovenia   Žiacka   školská   rada   je   zložená   zo   žiakov   školy   a   pedagogických   zamestnancov.   V   rade   sú   žiaci   5.   –   9.   ročníka.   Za   každú triedu je jeden poslanec, koordinátor (pedagogický zamestnanec) a riaditeľka školy.   1.2 Poslanie   1 . Riešenie výchovno-vzdelávacích problémov.   2 . Návrh opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole.   3 . Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami.   4 . Hľadanie východiska pri riešení priestupkov žiakov voči školskému poriadku.   5 . Usmerňovanie správania sa žiakov aj mimo školy.   6 . Zavádzanie prvkov demokracie vo vzťahu učiteľov a žiakov.   Žiacka školská rada sa bude riadiť Deklaráciou práv dieťaťa , z ktorej vyplývajú nasledujúce práva dieťaťa:        -     Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.        -     Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.        -     Právo na meno a štátnu príslušnosť.        -     Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.       -     Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí.        -     Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.  -     Právo na bezplatné vzdelávania, hru a zotavenie.    -     Právo na prednostnú ochranu a pomoc.     -     Právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou a využívaním.   -     Právo na ochranu pred diskrimináciou, na ochranu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.   1.3 Organizácia činnosti 1 . Voľba poslancov – žiakov.   2 . Na   prvom   stretnutí   Žiackej   školskej   rade   si   členovia   rady   zvolia   medzi   sebou   predsedu,   podpredsedu   a   zapisovateľa, ktorí budú koordinovať činnosť ŽŠR.   3 . Funkčné obdobie volených poslancov je jeden školský rok. 4 . Školská rada zasadne jedenkrát mesačne alebo podľa potreby. 5 . Na prvom zasadnutí si pripravia prehľad plánovaných aktivít /plán práce/. 6 . Predseda alebo podpredseda vytvorí záznam z tohto zasadnutia. 7 . Pri hlasovaní je súhlas neplatný, ak nehlasuje alebo sa ho nezúčastní nadpolovičná väčšina prítomných.    8 . Predseda má právo zvolať mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek člena rady. 9 . Neprítomní členovia môžu byť nahradení inými žiakmi zo svojej triedy a sú povinní zistiť si informácie zo zasadnutia.   1.4 Členstvo 1 . Členstvo v ŽŠR vzniká poverením zástupcu triedy 5. – 9. ročníka ZŠ priamou voľbou triednym kolektívom. 2 . Člen musí byť schopný riešiť dané problémy v kolektíve triedy. 3 . Zánik členstva v ŽŠR:   a) vystúpením      b) vylúčením      c) zánikom ŽŠR   1.5 Práva a povinnosti členov   1. Člen má právo :      - podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽŠR podľa svojich schopností a možností      - asertívne    vystupovať    na    pôde    ŽŠR    (predkladať    vlastné    názory,    pripomienky,    možnosti    riešenia    kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti)      - vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam   2. Povinnosti člena :      - dodržiavať stanovy ŽŠR      - pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽŠR      - informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa      - plniť uznesenia ŽŠR      - aktívne sa podieľať na činnosti ŽŠR      - plnenie a zodpovednosť za zadané úlohy.      - aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných ŽŠR.   1.6 Vzťahy žiackej školskej rady s pedagógmi a vedením školy   1 . Predseda ŽŠR informuje riaditeľku školy o pláne stretnutí.   2 . Pedagógovia   a   riaditeľka   školy   sú   nápomocní   pri   realizácii   činnosti   ŽŠR   s   prihliadnutím   na    dodržiavanie   školského poriadku a štatútu ŽŠR . 1.7   Štatút   ŠP   bol   prerokovaný   a   schválený   na   stretnutí   ŠP   pri   ZŠ   vo   Veľkej   Ide   a   od   tohto   dňa nadobúda činnosť.     ŽŠR    vytvára    nové    formy    spolupráce    s    učiteľmi    a    vedením    školy.    Svojou    činnosťou    umožňuje    žiakom participovať   na    demokratickom   riadení   chodu      školy   Prácou   v žiackej   školskej   rade    chceme   na   našej   škole docieliť   spoluprácu   pedagógov   a   žiakov   pri   utváraní   i   realizácii      plánov   spoločnej   činnosti,   nahradiť   pasívnu účasť   žiakov   na   spoločenských   podujatiach   ich   priamou   aktivitou   na   výbere,   príprave,   realizácii    i    hodnotení,   naučiť   žiakov   verejne   vystupovať,   vhodne   argumentovať   svoje   názory   i názory rovesníkov   z tried, niesť    istú mieru   zodpovednosti    za   život   vo   svojej   škole   a   zároveň   podporiť   sebadôveru,   samostatnosť,    tvorivosť   a umožniť    s ebarealizáciu   žiakov   a   zážitkovou   formou   si   vyskúšať   školu   demokracie   a   života.   Členmi   žiackej školskej    rady    sú    zvolení    zástupcovia 5.    -    9. ročníka, ktorí sa stretávajú v zmysle    štatútu    i    rokovacieho poriadku   na      p racovných   stretnutiach   raz   za   mesiac.   Zasadnutia   zvoláva   jeho   predseda   a   zúčastňuje   sa   na n ich   aj   člen   vedenia   školy.   Na   zasadnutiach   školskej   rady    zástupcovia   tried   referujú,   ako   splnili   uložené úlohy   z   posledného   zasadnutia,   hovoria   o      t om,      čo   ich   trápi,   čo   navrhujú   zmeniť,   tlmočia   názory   a   návrhy svojich      spolužiakov.   Do   rokovania   v   prípade   potreby   vstúpi   i   zodpovedný   pedagóg.    Je   to   však   vstup   len usmerňujúci,   nie   prikazujúci.   ŽŠR   sa   môže   vyjadrovať   k   otázkam,   ktoré   sa   týkajú   chodu   školy,   k   podnetom   z jednotlivých    tried,    k    problémom    vo    výchovno-vzdelávacom    procese.    ŽŠR    sa    zapája    do    organizácie celoškolských    aktivít,    spoluorganizácie    školských    súťaží,    zlepšovania    vzťahov    v    škole    a    triede    i    do odstraňovania nedorozumení v komunikácii učiteľ – žiak, žiak – učiteľ.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.