Základná škola Veľká Ida
Anglický jazyk
Aktualizované: 13.11.2017
Vyuč ujúci: I. s tupeň Mgr. Andrea Fedorová , Mgr. Petra Focková, Mgr. Vlasta Hájeková , Mgr. Blanka Müllerová II. stupeň Mgr. Kristián Szabó , Ing. Jozef Tužinský Charakteristika predmetu a jeho ciele: A nglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoloč ne s vyuč ovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Vzhľadom na široké využitie cudzích jazyk ov v súkromnej a profesijnej oblasti života, č i už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyuč ovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a č innostne zameraný prístup. K omunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenč ného rámca založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoloč enských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. Všeobecné ciele vyuč ovacieho predmetu anglický jazyk vy chádzajú z modelu všeobecných kompetencií a komunikač ných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoloč ný európs ky referenč ný rámec pre jazyky. Pri formulácii cieľov vyuč ovacieho predmetu sa zdôrazňuje č innostne zameraný prístup . N a splnenie komunikač ných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikač ných č inností a ovládať komunikač né stratégie (poč úvanie s porozumením, č ítanie s porozumením , spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo č itateľ , používať hovorené a písané texty v komunikač ných situ áciách na konkrétne funkč né ciele ).
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.