Základná škola Veľká Ida
Biológia
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúca: Mgr. Tünde Kissová Charakteristika predmetu a jeho ciele: Biológia je zameraná na poznávanie javov a procesov prebiehajúcich v prírode vo vzájomných súvislostiach a vedie žiakov k chápaniu prírody ako celku. Sústreďuje sa najmä na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Cieľom predmetu je získať základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zložiek, pochopiť prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach, získať informácie o prírode pozorovaním, pátraním, skúmaním a využitím rôznych zdrojov, analyzovať, interpretovať, triediť a hodnotiť informácie o organizmoch a prírode, používať správnu terminológiu na opísanie procesov a javov v živej a neživej prírode, plánovať, uskutočňovať, zaznamenávať a vyhodnocovať jednoduché biologické pozorovania a pokusy, diskutovať o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov, aplikovať osvojené spôsobilosti a vedomosti na podporu svojho zdravia, chrániť prírodu a šetriť prírodné zdroje, plánovať a realizovať jednoduché projekty v oblasti biológie, prezentovať a obhajovať výsledky svojej práce.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.