Základná škola Veľká Ida
Biológia
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúca: Mgr. Tünde Kissová Charakteristika predmetu a jeho ciele: Biológia   je   zameraná   na   poznávanie   javov   a   procesov   prebiehajúcich   v   prírode   vo vzájomných   súvislostiach   a   vedie   žiakov   k   chápaniu   prírody   ako   celku.   Sústreďuje   sa   najmä na   javy,   ktoré   bezprostredne   ovplyvňujú   život   človeka.   Ich   poznanie   je   východiskom   pre formovanie   pozitívneho   vzťahu   k   živej   prírode,   rozvíjanie   schopnosti   ekologicky   myslieť   a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Cieľom   predmetu   je   získať   základnú   predstavu   o   prírode   ako   výsledku   vzájomného pôsobenia     jej     zložiek,     pochopiť     prírodné     javy,     procesy     a     objekty     vo     vzájomných súvislostiach,    získať    informácie    o    prírode    pozorovaním,    pátraním,    skúmaním    a    využitím rôznych   zdrojov,   analyzovať,   interpretovať,   triediť   a   hodnotiť   informácie   o   organizmoch   a prírode,   používať   správnu   terminológiu   na   opísanie   procesov   a   javov   v   živej   a   neživej   prírode, plánovať,   uskutočňovať,   zaznamenávať   a   vyhodnocovať   jednoduché   biologické   pozorovania a   pokusy,   diskutovať   o   význame   a   praktických   dôsledkoch   vybraných   vedeckých   objavov, aplikovať   osvojené   spôsobilosti   a   vedomosti   na   podporu   svojho   zdravia,   chrániť   prírodu   a šetriť    prírodné    zdroje,    plánovať    a    realizovať    jednoduché    projekty    v    oblasti    biológie, prezentovať a obhajovať výsledky svojej práce.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.